Správa revíznej komisie

SPRÁVA REVÍZNEJ KOMISIE ObFZ TRNAVA PREDKLADANÁ HODNOTIACEJ KONFERENCII ObFZ TRNAVA KONANEJ DŇA 08.07.2016 V TRNAVE

Predkladá: Jaroslav Očkovský – Predseda ReK ObFZ Trnava

ReK ObFZ pracovala po zvolení predsedu ReK ObFZ Trnava 29.11.2013 na Volebnej konferencii ObFZ a následnom zvolení členov: Jaroslava Mikloviča a Emila Kútneho, na zasadnutí VV ObFZ Trnava dňa 12.12.2013 v zmysle stanov ObFZ č.45 písmena f |v trojčlennom zložení.

ReK zasadala v zmysle stanov ObFZ č. 49 a štatútu ReK jedenkrát za pol roka, dňa 27.6.2016. Predseda ReK sa zúčastnil na väčšine zasadnutí VV. Komisia kontrolovala hospodárenie s prostriedkami ObFZ a zamerala sa najmä na nasledovné oblasti:

a) kontrola uznesení VV o dodržiavaní efektívnosti a vynaložení finančných prostriedkov poskytnutých jednotlivým členom ObFZ,

b) kontrola príjmov a výdavkov pokladne,

c) kontrola správnosti výšky poplatkov oddielov na delegované osoby,

d) kontrola zmlúv medzi ObFZ Trnava a sponzormi,

e) kontrola náhrad členov komisií na základe účasti na zasadnutiach,

f) kontrola uhradenia poplatkov oddielov podľa správ DK a ŠTK,

g) kontrola správnosti vypočítanej výšky odmeny v jednotlivých zápasoch podľa rozpisu súťaží pre delegované osoby.

Ďalej komisia kontrolovala cestovné príkazy, kde konštatuje, že všetky boli predložené a následne vyplatené podľa zákona 283/2002 a poslednej novelizácie zákonom 503/2011. Komisia vychádzala z podkladov predložených sekretárom zväzu: US, zápisnice VV a účtovníctva ktoré pre ObFZ Trnava vykonáva firma p. Bukového.

Na účtoch ObFZ Trnava sa ku dňu 31.05.2016 nachádzalo 63 708,00 €. ReK konštatuje, že ObFZ Trnava je v dobrej finančnej kondícii a je schopný plniť si svoje záväzky a rozpočet sa napĺňa podľa predpokladov.

V Trnave, dňa 04.07.2016 Jaroslav Očkovský predseda ReK

Zväzové novinky