Stanovy ObFZ Trnava

Oblastný futbalový zväz, Rybníková 15, 91701 Trnava

 

 

 

 

 

STANOVY

Oblastného futbalového zväzu

Trnava

 

Volebná konferencia Oblastného futbalového zväzu

Trnava, 29.11.2013

 

 

 

 

 

PRVÁ ČASŤ - Základné ustanovenia

 

Prvá hlava - Úvodné ustanovenia

Článok 1 - Názov, sídlo, právna forma a symboly ObFZ

Článok 2 - Vymedzenie základných pojmov

 

Druhá hlava - Účel vzniku, poslanie, ciele a hlavné činnosti ObFZ

Článok 3 - Založenie a účel vzniku, poslanie a ciele ObFZ

Článok 4 - Hlavné činnosti ObFZ

 

Tretia hlava - Princípy a vzťahy ObFZ

Článok 5 - Princípy uplatňované v rámci činnosti ObFZ

Článok 6 - Politická neutralita a nediskriminácia

                      Článok 7 - Vzťahy v ObFZ

 

Štvrtá hlava - Normatívny systém a rozhodovacia činnosť v rámci ObFZ

Článok 8 - Systém predpisov ObFZ a iné normatívne akty vydávané orgánmi ObFZ

Článok 9 - Záväznosť predpisov ObFZ a ich vzťah k predpisom UEFA, FIFA, SFZ ,ZsFZ  právnemu poriadku a judikatúre

                     Článok 10 - Záväznosť rozhodnutí orgánov ObFZ

Článok 11 - Predpisy členov ObFZ

Článok 12 - Disciplinárne opatrenia

Článok 13 - Riešenie sporov

Článok 14 - Nepredvídané udalosti a vyššia moc

 

Piata hlava - Športová činnosť v rámci ObFZ

Článok 15 - Pravidlá hry

Článok 16 - Súťaže

Článok 17 - Medzinárodné súťaže a stretnutia

Článok 18 - Hráči

 

DRUHÁ ČASŤ - Členstvo v ObFZ

Článok 19 - Členstvo v ObFZ a členovia ObFZ

Článok 20 - Vznik a zánik členstva v ObFZ

Článok 21 - Vystúpenie z  ObFZ

Článok 22 - Pozastavenie členstva v  ObFZ

Článok 23 - Vylúčenie z  ObFZ

Článok 24 - Riadne členstvo v ObFZ

Článok 25 - Čestné členstvo v ObFZ

Článok 26 - Práva členov ObFZ

Článok 27 - Povinnosti členov ObFZ

Článok 28 – Individuálne členstvo

               TRETIA ČASŤ - Orgány ObFZ

 

Prvá hlava - Spoločné ustanovenia o orgánoch ObFZ

Článok 29 - Všeobecné ustanovenia

Článok 30 - Konanie, rozhodovanie a zodpovednosť orgánov ObFZ  a ich členov

Článok 31 - Funkčné obdobie volených funkcionárov ObFZ

Článok 32 - Konflikt záujmov a nezlučiteľnosť funkcií

Článok 33 - Odvolanie osoby z funkcie a dočasné pozastavenie výkonu funkcie

 

Druhá hlava - Konferencia ObFZ

Článok 34 - Konferencia

Článok 35 - Delegáti konferencie

Článok 36 - Právomoci konferencie

Článok 37 - Uznášaniaschopnosť konferencie

Článok 38 - Rozhodnutia konferencie

Článok 39 - Program riadnej konferencie

Článok 40 - Riadne voľby, doplňujúce voľby a volebná konferencia

Článok 41 - Mimoriadna konferencia

 

Tretia hlava - Výkonný výbor ObFZ

Článok 42 - Zloženie výkonného výboru

Článok 43 - Práva a povinnosti členov výkonného výboru

Článok 44 - Zasadnutia výkonného výboru

Článok 45 - Právomoci výkonného výboru

Článok 46 - Rozhodnutia výkonného výboru

 

Štvrtá hlava – Predseda ObFZ

Článok 47 - Postavenie predsedu

Článok 48 - Právomoci predsedu

 

Piata hlava - Kontrolné orgány ObFZ

Článok 49 - Revízna komisia ObFZ

Článok 50 - Volebná komisia ObFZ

 

Šiesta hlava - Orgány zabezpečenia spravodlivosti ObFZ

Článok 51 - Účinnosť

Článok 52 - Disciplinárna komisia

Článok 53 - Odvolacia komisia ObFZ

Siedma hlava - Administratívne orgány ObFZ

Článok 54 - Sekretár ObFZ

Článok 55 - Ekonomické oddelenie ObFZ             

Článok 56 - Odborné komisie ObFZ

Článok 57 - Komisie a pracovné skupiny

 

      ŠTVRTÁ ČASŤ - Hospodárenie ObFZ

               

Článok 58 - Základné pravidlá hospodárenia

Článok 59 - Príjmy ObFZ

Článok 60 - Výdavky ObFZ

Článok 61 - Marketingové práva ObFZ

 

 

 

PIATA ČASŤ - Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

 

Článok 62 - Zánik ObFZ

Článok 63 - Prechodné ustanovenia

Článok 64 - Zrušovacie ustanovenie

 

 

 

PRVÁ ČASŤ - Základné ustanovenia

Prvá hlava - Úvodné ustanovenia

Článok 1 - Názov, sídlo, právna forma a symboly ObFZ

 1. Oblastný futbalový zväz Trnava (ďalej len „ObFZ“) je športovým zväzom[1], ktorý má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Vytvorili ho dobrovoľne členovia ObFZ pôsobiaci na území okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec. 
 2. ObFZ je založený na dobu neurčitú.
 3. Sídlo ObFZ je na adrese:  MŠH, Rybníková 15, 91701 Trnava, Slovenská republika.
 4. ObFZ je členom Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a Západoslovenského futbalového zväzu (ZsFZ)
 5. Symbolmi ObFZ  sú vlajka, logo s úplným názvom “Oblastný futbalový zväz” a logo

so skráteným názvom “ObFZ”.

Článok 2 - Vymedzenie základných pojmov

Na účely stanov a ostatných predpisov ObFZ sa rozumie pod pojmom:

a)   amatérsky futbal - časť futbalu, ktorá nie je profesionálnym futbalom,

b) ekonomické oddelenie ObFZ  - zabezpečené externou organizáciou, ktorá podlieha priamemu riadeniu zo strany predsedu a vedúceho sekretára ObFZ,            

c)  funkcionár - člen orgánu ObFZ alebo orgánu jeho člena a ďalšia osoba poverená úlohami v rámci  ObFZ, ZsFZ, SFZ, UEFA, FIFA alebo v klube, najmä majiteľ (akcionár, spoločník a pod.), riaditeľ (napr. výkonný, športový, technický), vedúci družstva, bezpečnostný manažér alebo iná osoba, ktorá má riadiacu alebo rozhodovaciu právomoc súvisiacu so zabezpečením činností a plnením úloh v rámci národného alebo medzinárodného futbalového hnutia,

d) funkcionár stretnutia - rozhodca, asistent rozhodcu, náhradný rozhodca, delegát stretnutia, pozorovateľ rozhodcov, osoba zodpovedná za bezpečnosť, osoba oprávnená zdržiavať sa v technickej zóne, na extra sedení, ako aj ďalšia osoba delegovaná, alebo nominovaná na stretnutie príslušným orgánom alebo osoba poverená plnením úloh súvisiacich so stretnutím,

e) futbalové hnutie - komunita fyzických osôb a právnické osoby pôsobiace na území SR v oblasti futbalu organizovaným spôsobom v rámci ObFZ a jeho členov,

f) písomne - okrem bežnej písomnej formy aj elektronická forma komunikácie pri zasielaní, oznamovaní alebo doručovaní informácií, podaní, rozhodnutí alebo iných dokumentov s využitím elektronickej podateľne v informačnom systéme slovenského futbalu (ISSF), dátovej schránky adresáta alebo iného,  bežne používaného e-mailového účtu adresáta oznámeného na tento účel ObFZ ; zaručený elektronický podpis sa nevyžaduje alebo ich zverejnenie na mieste určenom ObFZ  na webových sídlach prevádzkovaných ObFZ  (napr. úradná správa a pod.),

 

g) pracovník ObFZ  - osoba v zmluvnom vzťahu s ObFZ, ktorá v rámci organizačnej štruktúry  ObFZ  vykonáva prácu, alebo plní úlohy, ktoré sú zverené do pôsobnosti VV alebo komisie ObFZ ,

h) profesionálny futbal - časť futbalu, ktorá sa spája s klubmi, súťažiacimi v dvoch najvyšších futbalových súťažiach v kategórii dospelých (muži) ako aj s ich právnymi, ekonomickými, športovými a inými vzťahmi, vrátane Únie ligových klubov,

i) rozhodnutie futbalového orgánu - záväzné rozhodnutie orgánu ObFZ, ZsFZ, SFZ, UEFA, FIFA a jeho člena v rámci výkonu ich právomoci,

j) spravodlivý proces - proces riešenia sporov vrátane disciplinárneho konania pri dodržaní najmä nasledujúcich hlavných zásad konania:

I.)           zákonnosť,

II.)          nezávislosť a nestrannosť rozhodujúceho orgánu,

III.)        rovnosť strán,

IV.)        prezumpcia neviny,

V.)         právo na obhajobu,

VI.)        právo na právne zastúpenie,

VII.)       právo na informácie (nahliadnutie do spisu),

VIII.)     dodržiavanie lehôt.

k) súťaž - dlhodobá súťaž, turnaj alebo stretnutie futbalu organizované ObFZ ,  jeho členom alebo iným subjektom, ktoré sa uskutočňujú po predchádzajúcom písomnom upovedomení príslušného riadiaceho orgánu futbalu a v stanovených prípadoch aj s jeho predchádzajúcim súhlasom,

l) športový odborník - tréner, rozhodca, delegát, delegát - pozorovateľ rozhodcov, lekár, masér, fyzioterapeut, športový manažér, športový administrátor, usporiadateľ, organizátor, športový agent hráčov a klubov,

m) väčšina kvalifikovaná - dvojtretinová väčšina všetkých delegátov/členov príslušného kolektívneho orgánu ObFZ,

n) väčšina nadpolovičná - počet delegátov/členov kolektívneho orgánu ObFZ rovnajúci sa súčtu polovice počtu všetkých jeho delegátov/členov (pri nepárnom počte všetkých delegátov/členov zaokrúhleného na celé čísla dole) plus jeden delegát/člen,

o) väčšina jednoduchá - väčšina prítomných delegátov/členov kolektívneho orgánu ObFZ  (pri dodržaní stanovených podmienok uznášaniaschopnosti).

Druhá hlava - Účel vzniku, poslanie, ciele a hlavné činnosti ObFZ  

Článok 3 - Založenie a účel vzniku, poslanie a ciele ObFZ

 1. ObFZ  bol založený a vznikol ako nezávislá právnická osoba za účelom združovania fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich vo futbale na území okresov Trnava, Piešťany, Hlohovec .
 2. Poslaním ObFZ  je podpora a rozvoj futbalu na území okresov Trnava, Piešťany, Hlohovec, s osobitným dôrazom na futbal detí a mládeže.
 3. Napĺňaním poslania ObFZ v spoločnosti sa sleduje verejný záujem a verejná prospešnosť a dosahujú sa ciele ObFZ  späté s harmonickým rozvojom futbalu.

 

Článok 4 - Hlavné činnosti ObFZ

 1. Hlavné činnosti ObFZ  sú aktivity vykonávané sústavne, samostatne, v mene a na zodpovednosť ObFZ, ktoré nie sú podnikaním[2] a nie sú vykonávané za účelom dosiahnutia zisku. Majetok, výnosy a príjmy vytvorené hlavnými činnosťami ObFZ  sa využívajú na napĺňanie poslania a cieľov ObFZ  a

na úhradu výdavkov (nákladov) s nimi spojených.

 1. Medzi hlavné činnosti ObFZ  patria najmä:

a) reprezentovať záujmy futbalového hnutia v spoločnosti, najmä v športovom hnutí,

b) presadzovať záujmy členov ObFZ  a celého futbalového hnutia  vo vzťahu k Slovenskému futbalovému zväzu,

c) presadzovať záujmy členov ObFZ a celého futbalového hnutia vo vzťahu k orgánom samosprávnych krajov,

d) organizovať a koordinovať súťaže vo futbale na území ObFZ  na všetkých úrovniach a

vo všetkých vekových kategóriách pri presadzovaní zásad fair play a športovej etiky,

e) realizovať a podporovať projekty a iné aktivity, ktorých cieľom je boj proti ovplyvňovaniu výsledkov športového súťaženia vo futbale, boj proti dopingu vo futbale, boj proti násiliu a neviazanosti divákov na futbalových stretnutiach a boj proti rasizmu, xenofóbii a súvisiacej intolerancii vo futbale,

f) realizovať a podporovať projekty a iné aktivity, ktorých cieľom je zlepšenie starostlivosti o divákov, zvyšovanie pohodlia divákov na štadióne a ochrana bezpečnosti divákov

na stretnutiach organizovaných v rámci činnosti ObFZ  a jeho členov,

g) organizovať a riadiť prípravu, činnosť a vzdelávanie športových odborníkov vrátane edičnej činnosti, najmä trénerov, rozhodcov, delegátov, usporiadateľov, a iných funkcionárov a pracovníkov ekonomického oddelenia ObFZ, vrátane vzdelávania akreditovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a vzdelávania podľa konvencií UEFA a FIFA (napr. UEFA Coaching Convention), alebo iných medzinárodných organizácií,

h) vytvárať, priebežne aktualizovať systém predpisov ObFZ  a zabezpečovať jeho jednotné uplatňovanie v rámci futbalového hnutia,

ch)podieľať sa na založení, vzniku a činnosti obchodných spoločností s cieľom komercionalizovať futbal na území SR a zhodnocovať aktíva s ním spojené v prospech rozvoja futbalu tak, aby skutočné hodnoty športu vždy prevládli nad komerčnými záujmami,

i) podieľať sa na založení, vzniku a činnosti právnických osôb, ktoré nie sú založené za účelom podnikania (napr. nadácií), pri podpore verejnoprospešných účelov zameraných na futbal a futbalové hnutie, jeho propagáciu a rozvoj,

j) koordinovať spoluprácu a podporovať jednotnosť a dobré vzťahy medzi jednotlivými členmi ObFZ , riešiť spory medzi nimi a byť im nápomocný,

k) zaoberať sa ďalšími otázkami vo vzťahu k futbalu a jeho rozvoju.

 

Tretia hlava - Princípy a vzťahy ObFZ

Článok 5 - Princípy uplatňované v rámci činnosti ObFZ

 1. V rámci činnosti ObFZ , jeho orgánov a členov sa uplatňujú tieto princípy: 

a)           princíp fair play[3] - konanie v súlade s etickými princípmi, ktoré sú v protiklade

s koncepciou športového víťazstva za každú cenu, princípmi, ktoré podporujú integritu a rovnosť príležitostí pre všetkých súťažiacich a zdôrazňujú úctu k človeku ako k osobnosti a hodnotu každého jednotlivca zúčastneného na športovom podujatí,

b)           princípy olympizmu – tak, ako sú vymedzené v Olympijskej charte[4] Medzinárodného olympijského výboru,

c)           princíp odbornosti - podľa ktorého sa pri obsadzovaní orgánov ObFZ, postupoch alebo rozhodnutiach v rámci činnosti ObFZ a jeho orgánov vždy prihliada na odbornú stránku veci, odborné vedomosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti dotknutej osoby, bez ohľadu

na skupinové záujmy alebo na skupinovú príslušnosť,

d)           princíp primeranosti - podľa ktorého sa všetky zúčastnené osoby snažia svojím konaním dosiahnuť stav alebo výsledok zodpovedajúci rozumnému usporiadaniu veci, ktorého cieľom je dosiahnutie rovnováhy dotknutých vzťahov, záujmov a hodnôt,

e)           princíp efektívnosti/hospodárnosti - podľa ktorého sa pri každom rozhodnutí alebo postupe zvažuje efektivita možných riešení z hľadiska primeranosti vynaložených nákladov, energie a času k sledovanému, resp. dosiahnutému výsledku, a to nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne,

f)            princíp kauzality – ktorý vedie orgány a členov ObFZ  k tomu, aby sa pri riešení každého problému zaoberali okrem hodnotenia jeho následkov aj jeho príčinami a tieto zohľadnili pri svojom postupe, prijímaní a schvaľovaní rozhodnutí, predpisov alebo iných individuálnych alebo normatívnych aktov,

 

g)           princíp územný - podľa ktorého sa družstvá zúčastňujú na súťažiach organizovaných ObFZ podľa teritoriálnej príslušnosti mesta,  alebo obce, v ktorej sa nachádza domáce ihrisko  súťažiaceho družstva k ObFZ, okrem výnimiek priznaných Stanovami SFZ.

 1. V prípadoch neupravených predpismi ObFZ  musia byť konanie, postup alebo rozhodnutie orgánov ObFZ  a jeho členov v súlade s princípmi uvedenými v odseku 1.

Článok 6 - Politická neutralita a nediskriminácia

 1. ObFZ  zaujíma v politických a náboženských záležitostiach neutrálny postoj.
 2. V podmienkach a štruktúrach ObFZ , vrátane jeho členov, ich organizačných štruktúr

             a im podriadených osôb, nie je prípustná:

  1. politická a náboženská agitácia,
  2. akákoľvek diskriminácia,
  3. podnecovanie k rasovej, národnostnej alebo etnickej nenávisti,
  4. hanobenie národa, rasy a presvedčenia,
  5. útoky alebo vyhrážanie sa útokom akéhokoľvek druhu proti krajine, jej orgánom, skupine osôb alebo osobám na základe ich rasového, etnického, či národnostného pôvodu, pohlavia, jazyka, politického alebo náboženského presvedčenia alebo z iného odsúdeniahodného dôvodu.

3.         Konania uvedené v odseku 2 budú bezodkladne postihnuté v disciplinárnom konaní Disciplinárnou komisiou ObFZ  (ďalej len “disciplinárna komisia”) v súlade s týmito stanovami a Disciplinárnym poriadkom SFZ (ďalej len “disciplinárny poriadok”). Najzávažnejšie prípady môžu byť postihnuté pozastavením členstva a vylúčením člena z ObFZ .

Článok 7 - Vzťahy v ObFZ

 1. ObFZ , jeho orgány a členovia podporujú priateľské medziľudské vzťahy medzi svojimi členmi, klubmi, funkcionármi a hráčmi ako aj v celom futbalovom hnutí.
 2. ObFZ  a všetci jeho členovia sú povinní dodržiavať stanovy a ostatné predpisy ObFZ, ZsFZ, SFZ, UEFA, FIFA pravidlá hry, rozhodnutia a odporúčania orgánov ObFZ, ZsFZ, SFZ, UEFA, FIFA ako aj záväzné rozhodnutia medzinárodných aj vnútroštátnych orgánov rozhodovania sporov, rešpektovať princípy uvedené

v článku 5 tam, kde je ich použitie výslovne stanovené ako aj zásady lojality, čestnosti a športového správania, poznať a dodržiavať zásady športovej etiky a etického kódexu futbalu.

 1. Každý člen ObFZ  je povinný osobitne dbať na dobré meno slovenského futbalu a zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by ho mohli nespravodlivo poškodiť.
 2. Porušenie povinností uvedených v tomto článku ako aj ostatných povinností vyplývajúcich z týchto stanov sú disciplinárnymi previneniami, ktoré je možné postihnúť v disciplinárnom konaní.

 

Štvrtá hlava - Normatívny systém a rozhodovacia činnosť v rámci ObFZ

Článok 8 - Systém predpisov ObFZ  a iné normatívne akty vydávané orgánmi ObFZ

 1. Stanovy ObFZ  sú najvyšším predpisom ObFZ .
 2. Orgány  ObFZ  vydávajú na základe týchto stanov v rámci im zverenej právomoci a pôsobnosti -predpisy rozhodnutia, odporúčania a stanoviská, ktoré musia byť v súlade s týmito stanovami.
 3. V rámci ObFZ vydávajú príslušné orgány  tieto predpisy záväzné pre všetkých členov ObFZ, ktorých činnosti sa týkajú:
  1. volebný poriadok – schvaľuje Konferencia ObFZ  (ďalej len “konferencia”); upravuje prípravu a priebeh volieb do volených orgánov ObFZ ,
  2. rokovací poriadok – schvaľuje konferencia; upravuje procesné pravidlá rokovania konferencie a výkonného výboru,
  3. ostatné poriadky – schvaľuje výkonný výbor,
  4. štatút – schvaľuje výkonný výbor,
  5. smernica – schvaľuje výkonný výbor; upravuje pravidlá fungovania jednotlivých úsekov a oblastí v pôsobnosti ObFZ,
  6. organizačný pokyn – vydáva sekretár ObFZ  na úpravu organizácie práce a plnenia úloh, ktoré sú v pôsobnosti sekretára ObFZ .
 4. Rozhodnutie je záväzné v celom rozsahu. Rozhodnutie vydáva orgán ObFZ  v rozsahu svojej pôsobnosti spravidla formou uznesenia. Rozhodnutie, ktoré označuje tých, ktorým je určené, je záväzné len pre označené subjekty.
 5. Odporúčania a stanoviská nie sú záväzné. Orgány ObFZ  ich vydávajú v rozsahu svojej pôsobnosti. Slúžia k zjednoteniu postupov a poskytnutiu odborných informácií k rozhodovaniu orgánov ObFZ .
 6. Výklad stanov alebo iného predpisu ObFZ podáva výkonný výbor. V prípade, ak výkonný výbor rozhodne v rozpore so stanoviskom legislatívno-právnej komisie, je povinný svoje rozhodnutie odôvodniť. Postup podľa článku 9 odsek 4 sa použije primerane.

Článok 9 - Záväznosť predpisov ObFZ a ich vzťah k predpisom ZsFZ, SFZ, FIFA, UEFA, právnemu poriadku   a judikatúre 

 1. Stanovy a ostatné predpisy vydávané orgánmi ObFZ (ďalej len “predpisy ObFZ ”) musia byť v súlade

s právnym poriadkom SR a EÚ ako aj s publikovanou ustálenou judikatúrou Európskeho súdu

pre ľudské práva, Súdneho dvora EÚ, Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR.

 1. Stanovy a ostatné predpisy ObFZ  musia byť v súlade s predpismi ZsFZ ,SFZ , UEFA a FIFA záväznými pre ich členov. Výnimkou sú prípady, v ktorých by súlad s predpismi UEFA a/alebo FIFA znamenal rozpor s právnym poriadkom SR alebo EÚ.
 2. V prípade zistenia nesúladu predpisov ObFZ navzájom alebo v prípade zistenia ich nesúladu s právnymi predpismi, judikatúrou, predpismi ZsFZ, SFZ a/alebo UEFA a/alebo FIFA  záväzného charakteru, na podnet člena ObFZ  alebo orgánu ObFZ  alebo aj bez takého podnetu, vypracuje ObFZ  návrh na zmenu príslušného predpisu ObFZ, ktorý predloží prostredníctvom sekretára na ďalší postup orgánu oprávnenému navrhnúť, alebo schváliť zmenu predpisu.
 3. Ak návrh na zmenu predpisu ObFZ  vecne súvisí s agendou jednej alebo viacerých odborných komisií, alebo sa dotýka pôsobnosti iného orgánu ObFZ  alebo iného člena ObFZ , k vypracovaniu návrhu sa vyžiadajú stanoviská všetkých dotknutých orgánov a subjektov.
 4. Stanovy a ostatné predpisy riadnych a čestných členov ObFZ  musia byť v zásadnom súlade s týmito stanovami.
 5. Člen ObFZ  je povinný dodržiavať stanovy/štatúty ObFZ, ZsFZ, SFZ, UEA, FIFA,  ostatné predpisy ObFZ, ZsFZ, SFZ, UEFA, FIFA a rešpektovať oficiálne pravidlá futbalu. Člen ObFZ  zabezpečí, aby ich rešpektovali aj všetky osoby podliehajúce ich právomoci.
 6. Za účelom posúdenia súladu stanov ObFZ so stanovami  SFZ  je  VV ObFZ oprávnený požiadať  o stanovisko  SFZ.

Článok 10 - Záväznosť rozhodnutí orgánov ObFZ

 1. Právoplatné rozhodnutie orgánu ObFZ , ktoré bolo vydané v súlade so stanovami a ostatnými predpismi ObFZ  v rámci jeho právomoci, je pre všetkých členov tohto orgánu ako aj pre všetkých členov ObFZ záväzné.
 2. Člen ObFZ  je povinný rešpektovať rozhodnutia ObFZ  a jeho orgánov. Člen ObFZ  zabezpečí dodržiavanie rozhodnutí ObFZ  a jeho orgánov aj vo vzťahu ku všetkým osobám podliehajúcim právomoci člena ObFZ .
 3. V prípadoch, ktoré neznesú odklad, sú rozhodnutia príslušných orgánov ObFZ  zo športového hľadiska záväzné a nemenné; dôvodom pre výnimku z tohto pravidla môže byť protiprávne konanie podľa článku 27 odsek 1 písmeno a/ stanov SFZ.
 4. Predpisy ObFZ  stanovia, proti ktorým rozhodnutiam orgánov ObFZ nie je prípustný opravný prostriedok.
 5. Neplatnosti alebo zrušenia rozhodnutia, alebo iného aktu orgánu z ObFZ  sa je možné z dôvodu procesného pochybenia orgánu ObFZ  domáhať iba v takom prípade, ak by bol pri správnom procesnom postupe dosiahnutý iný výsledok.

Článok 11 - Predpisy členov ObFZ

 1. Stanovy, štatúty a všetky ostatné predpisy ako aj rozhodnutia riadnych členov ObFZ a pridružených členov ObFZ,  musia byť v súlade s právnym poriadkom SR a EÚ ako aj so stanovami ObFZ  a ostatnými predpismi ZsFZ, SFZ, UEFA a FIFA.
 2. Členovia ObFZ  sú povinní rešpektovať všetky právoplatné rozhodnutia orgánov ObFZ o záležitostiach týkajúcich sa ich členstva. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ich právnu formu a organizačnú štruktúru.

Článok 12 - Disciplinárne opatrenia[5]

 1. Za porušenie Stanov ObFZ a ostatných predpisov sa členovi ObFZ  alebo inej osobe podliehajúcej disciplinárnej právomoci orgánov ObFZ  ukladajú disciplinárne opatrenia.
 2. Disciplinárne konanie rešpektuje princípy spravodlivého procesu a materiálnej spravodlivosti.
 3. Pravidlá správania a disciplinárne opatrenia ukladané za ich porušenie sú v rámci ObFZ  a jeho členov vyjadrené v stanovách, ďalších predpisoch alebo v zmluvných dojednaniach, a ich dodržiavanie je posudzované v súlade s ich obsahom a princípmi uvedenými v článku 5.
 4. Disciplinárne opatrenia sa ukladajú v disciplinárnom konaní, ktorého pravidlá sú upravené

v disciplinárnom poriadku.

 1. Ukladané disciplinárne opatrenia musia byť oprávnené a primerané k druhu a závažnosti porušenia pravidiel alebo predpisov.
 2. Disciplinárne opatrenia, ktorými je možné postihnúť v disciplinárnom konaní fyzickú i právnickú osobu, predstavujú:
  1. upozornenie;
  2. pokarhanie;
  3. pokuta;
  4. odobratie ceny.
 3. Disciplinárne opatrenia, ktorými je možné v disciplinárnom konaní postihnúť fyzickú osobu, sú:
  1. pozastavenie výkonu
   • funkcie,
   • športovej činnosti alebo,
   • inej ako športovej činnosti,
  2. zákaz vstupu do šatní, do technickej zóny, vrátane priestorov lavičky náhradníkov,

do priestorov extra sedenia alebo do iných učených priestorov štadióna,

  1. zákaz vstupu na štadión,
  2. zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom,
  3. vylúčenie
 1. Disciplinárne opatrenia, ktorými je možné v disciplinárnom konaní postihnúť právnickú osobu, sú:
  1. krátenie dotácie alebo refundácie už uhradených výdavkov/nákladov z dotácie poskytnutej ObFZ,
  2. zákaz uchádzať sa o dotácie, alebo využiť inštitút refundácie už uhradených výdavkov/nákladov z dotácie poskytnutej ObFZ,
  3. zákaz prestupov,
  4. odohranie stretnutia bez divákov,
  5. odohranie stretnutia na neutrálnej pôde,
  6. zákaz uskutočnenia jedného alebo viacerých stretnutí na konkrétnom štadióne,
  7. zrušenie výsledku stretnutia,
  8. preradenie do nižšej súťaže,
  9. vylúčenie zo súťaže,
  10. pokuta,
  11. odobratie bodov,
  12. kontumácia.
 2. Na dosiahnutie účelu disciplinárneho konania môžu byť disciplinárne opatrenia ukladané aj podmienečne. Upozornenie a pokarhanie nemožno uložiť spolu s pokutou.
 3. Popri disciplinárnych opatreniach môžu byť na dosiahnutie účelu disciplinárneho konania ukladané aj primerané obmedzenia a povinnosti.
 4. V záujme individuálnej a generálnej prevencie ako aj v záujme výchovného pôsobenia na mládež i ostatných členov futbalového hnutia môže byť rozhodnuté o zverejnení disciplinárneho rozhodnutia

v plnom znení na webovom sídle ObFZ . Inak sa zverejňuje obvyklým spôsobom iba uložené disciplinárne opatrenie.

 1. O pozastavení členstva riadneho člena v ObFZ , o vylúčení riadneho člena z ObFZ , alebo o dočasnom pozastavení výkonu funkcie v súlade so stanovami rozhodujú príslušné orgány ObFZ  na podnet disciplinárnej komisie,  člena ObFZ    alebo aj bez podnetu.

Článok 13 - Riešenie sporov

 1. V súlade so stanovami ObFZ  sa členovia ObFZ  zaväzujú, v prípade vzniku sporov v rámci futbalového hnutia, súvisiacich s organizovaním alebo vykonávaním športovej činnosti, ovplyvňujúcich súťaže, účastníkov súťaží, hráčov, funkcionárov a pracovníkov ObFZ , rešpektovať právomoc a  riešiť takéto spory príslušnými orgánmi ObFZ ,ZsFZ, SFZ a rešpektovať právomoc Rozhodcovského súdu zriadeného Slovenským futbalovým zväzom (ďalej len „rozhodcovský súd“) pod sankciou disciplinárneho opatrenia v zmysle disciplinárneho poriadku.
 2. Členovia ObFZ  uznávajú právomoc a príslušnosť rozhodcovských orgánov FIFA a Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (“Court of Arbitration for Sport”; ďalej tiež “CAS”)  ako najvyššej nezávislej autority pre rozhodovanie sporov v športe a zabezpečia rešpektovanie konečných rozhodnutí týchto orgánov subjektmi, ktorých sa tieto rozhodnutia týkajú a ktoré podliehajú ich právomoci.

Článok 14 - Nepredvídané udalosti a vyššia moc

 1. Konečné rozhodnutie o záležitostiach závažnejšej povahy, ktoré nie sú upravené v týchto stanovách, ani v predpisoch ObFZ, ZsFZ, SFZ, UEFA alebo FIFA, alebo v prípadoch vyššej moci, prináleží konferencii, ak

z povahy veci nevyplýva, že rozhodnutie patrí do výlučnej pôsobnosti iného orgánu.

 1. K rozhodnutiu konferencie, alebo iného orgánu podľa odseku 1 sa zabezpečí stanovisko komisie ,alebo orgánu ObFZ , do pôsobnosti ktorej posudzovaná záležitosť patrí. Prijaté rozhodnutie konferencie musí byť v súlade s právnym poriadkom a so všeobecnými princípmi uvedenými v týchto stanovách.

Piata hlava - Športová činnosť v rámci ObFZ

Článok 15 - Pravidlá hry

                ObFZ  a jeho členovia uznávajú pravidlá futbalu vydané Medzinárodnou radou futbalových asociácií

                (International Football Association Board; skrátený názov IFAB), ktorá má výlučné právo na vydávanie

                a zmenu pravidiel.

Článok 16 - Súťaže

 1. ObFZ  organizuje a koordinuje dlhodobé majstrovské  súťaže  športových klubov vo futbale na území  okresov Trnava, Piešťany, Hlohovec.
 2. Majstrovské súťaže sú organizované pyramídovým spôsobom na princípe postupu a zostupu medzi súťažami vyšších a nižších stupňov riadenia, na základe územného princípu.
 3. VV ObFZ  môže udeliť, alebo delegovať svojim členom alebo orgánom právomoc organizovať súťaže

na geograficky alebo administratívne vymedzenom území alebo vo vymedzených športových oblastiach, ktoré spadajú do ich právomoci.

 1. Súťaže organizované ObFZ  majú prednosť pred inými súťažami s výnimkou súťaží profesionálneho futbalu a súťaží SFZ. Súťaže organizované podľa odseku 3 musia byť zosúladené (termín a miesto konania)

so súťažami organizovanými ZsFZ, SFZ. Výkonný výbor môže za týmto účelom vydať osobitné predpisy alebo rozhodnutia.

 1. Právo FK štartovať v majstrovskej súťaži závisí prednostne na športovom kritériu. FK sa kvalifikuje

do majstrovskej súťaže na základe postupu z nižšej súťaže, zostupom z vyššej súťaže, alebo udržaním sa v súťaži , v ktorej štartoval v predchádzajúcom ročníku.

 1. Okrem športového kritéria môže byť účasť podmienená ďalšími kritériami stanovenými orgánmi riadiacimi súťaž, pričom dôraz sa kladie na športové, administratívne a ekonomické hľadiská.
 2. Zmena právnej formy,  organizačnej štruktúry, alebo iný právny úkon FK za účelom uľahčenia si splnenia športového hľadiska ,alebo iného kritéria stanoveného riadiacim zväzom sú zakázané v záujme zachovania  športovej integrity, najmä ak ide o zmenu sídla FK, zmenu názvu FK , alebo prevodu obchodného podielu.

Článok 17 - Medzinárodné súťaže a stretnutia

 1. Oprávnenie organizovať medzinárodné stretnutia alebo súťaže medzi družstvami národných zväzov alebo stretnutia medzi klubmi rôznych národných zväzov, má výlučne UEFA a FIFA. Žiadne medzinárodné stretnutie ani súťaž sa nesmie uskutočniť bez predchádzajúceho súhlasu, alebo upovedomenia UEFA alebo FIFA v súlade s ich predpismi.
 2. ObFZ  sa zaväzuje dodržiavať a rešpektovať kalendár stretnutí, ktorý zostavili UEFA, FIFA , SFZ a ZsFZ
 3. ObFZ  nesmie organizovať a zastrešovať stretnutia, alebo nadväzovať a udržiavať športové kontakty

so zväzmi, ktoré nie sú členmi FIFA (UEFA) a bez súhlasu FIFA (UEFA),  ani s dočasnými členmi niektorej konfederácie.

 1. Kluby alebo skupiny klubov, ktoré sú riadnymi členmi ObFZ  bez súhlasu ObFZ  nesmú byť členmi iného národného zväzu a nesmú sa ani zúčastniť súťaží organizovaných alebo zastrešovaných iným národným zväzom.

Článok 18 - Hráči

 1. V stretnutiach v rámci súťaží organizovaných ObFZ a jeho členmi môžu aktívne súťažiť iba hráči/hráčky, ktorí sú registrovaní v príslušnom klube vo futbale, ženskom futbale, plážovom futbale a vo futsale. Ak ide o súťaže škôl alebo iných organizácií, ktoré sú organizované v rámci činnosti ObFZ , rozhodujúca je príslušnosť ku škole alebo inej organizácii zapojenej do súťaže.
 2. Pre vznik alebo zmenu registrácie hráča je určujúce zaevidovanie registrácie alebo jej zmeny

v informačnom systéme slovenského futbalu na to oprávnenou osobou.

 1. Ten istý hráč môže byť súčasne registrovaný najviac v jednom futbalovom, v jednom futsalovom a

v jednom  klube plážového futbalu, za ktorý sa môže zúčastňovať súťažnej činnosti súčasne v tom istom období/ročníku.

 1. Amatérsky alebo profesionálny status hráčov a pravidlá pri prestupoch hráčov sú upravené Prestupovým poriadkom vychádzajúcim z platných Pravidiel FIFA pre status a prestupy hráčov.
 2. ObFZ rešpektuje rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veciach prestupov hráčov, odstupného a výchovného a ich princípy zakotví vo svojich predpisoch aj pre výlučne vnútroštátne vzťahy.
 3. Hráči sú registrovaní v súlade s predpismi SFZ.

DRUHÁ ČASŤ - Členstvo v ObFZ

Článok 19 - Členstvo v  ObFZ a členovia ObFZ

 1. Členstvo v ObFZ  je dobrovoľné. Každý člen združenia môže kedykoľvek v súlade s týmito stanovami

zo združenia vystúpiť.[6]

 1. Členstvo v ObFZ  je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena združenia s poslaním, cieľmi a úlohami ako aj s pravidlami fungovania ObFZ  ako občianskeho združenia.
 2. Členstvom v ObFZ člen združenia prejavuje svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám futbalového hnutia, ktoré sú vyjadrené v týchto stanovách a ostatných predpisoch ObFZ ,ZsFZ, SFZ, UEFA a FIFA ako aj rozhodnutiam príslušných orgánov vydaným v súlade s nimi.
 3. ObFZ  má riadnych členov, pridružených členov, individuálnych členov a čestných členov.
 4. ObFZ  zabezpečuje plnenie svojich cieľov a úloh najmä prostredníctvom svojich členov a v spolupráci

s nimi.

 1. Informácie súvisiace so vznikom a zánikom členstva v ObFZ  sú evidované v Centrálnom registri členov ObFZ . Úkony súvisiace so vznikom a zánikom členstva v ObFZ  sa môžu vykonávať aj elektronickou formou.
 2. Práva a povinnosti členov sú okrem týchto stanov upravené aj ďalšími predpismi ObFZ .

Článok 20 - Vznik a zánik členstva v ObFZ

1. Členom ObFZ  sa môže stať žiadateľ, ktorý splní podmienky stanovené v týchto stanovách. Na vznik členstva

v ObFZ  nie je právny nárok.

2. Podmienky a postup prijatia za člena ObFZ  stanovujú tieto stanovy prípadne aj osobitný predpis schválený výkonným výborom.

3. O prijatí za člena ObFZ , o pozastavení členstva v  ObFZ , alebo o vylúčení člena z ObFZ  rozhoduje príslušný orgán ObFZ  v súlade s týmito stanovami a ostatnými predpismi ObFZ .

4. Členstvo v  ObFZ  zaniká:

 a) vystúpením,

 b)   vylúčením,

 c)   smrťou, alebo právnym zánikom člena ObFZ ,

                       d)  právnym zánikom ObFZ.

5.  Zánik členstva má za následok zánik všetkých práv, ktoré sa spájajú s členstvom v ObFZ .

6.  Zánik členstva nezbavuje člena jeho finančných záväzkov voči ObFZ  alebo jeho členom a riadneho

člena nezbavuje prijatého záväzku dohrať začaté súťaže.

7. V prípade platenia členského nie je nárok na vrátenie členského ani jeho pomernej časti z dôvodu

zániku členstva v ObFZ .

Článok 21 - Vystúpenie z  ObFZ

1. Riadny člen, ktorý chce vystúpiť z ObFZ , je povinný v záujme zachovania integrity súťaží informovať

o tom písomne VV ObFZ, najmenej dva mesiace vopred.

2. Povinnosťou vystupujúceho riadneho člena je dohrať stretnutia prebiehajúceho súťažného ročníka.

Ak to nie je možné, dôsledky z hľadiska platnosti a výsledkov neodohratých stretnutí upraví súťažný poriadok  SFZ.

3. Pri oznámení vystúpenia zo  ObFZ  vystupujúci člen uvedie dátum, ku ktorému vystupuje z ObFZ . Ak je

v oznámení uvedený skorší dátum ako je deň doručenia oznámenia na ObFZ   alebo ak dátum vystúpenia

v oznámení nie je uvedený, za deň vystúpenia sa považuje deň, kedy bolo  ObFZ doručené písomné oznámenie o vystúpení.

4. Vystúpenie z ObFZ  nezbavuje člena vystupujúceho z ObFZ  povinnosti vyrovnať svoje finančné alebo iné záväzky voči ObFZ, ZsFZ , SFZ alebo iným členom ObFZ ,ZsFZ, SFZ

Článok 22 - Pozastavenie členstva v ObFZ

1. Výkonný výbor môže rozhodnúť aj s okamžitou účinnosťou o pozastavení členstva v ObFZ  najmä

v prípadoch, ak je člen ObFZ  alebo jeho funkcionár dôvodne podozrivý z:

  1. ovplyvňovania výsledkov stretnutí v rozpore so zásadou fair play,
  2. trestných činov korupcie (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia) spáchaných v súvislosti s účasťou vo futbalových súťažiach riadených ObFZ , ZsFZ, SFZ  alebo
  3. inej závažnej trestnej činnosti (zločin) spáchanej v súvislosti s účasťou vo futbalových súťažiach riadených ObFZ , ZsFZ, SFZ .
 1. Z dôvodu závažného alebo opakovaného porušenia povinností, ktoré je v zásadnom rozpore

s predpismi ObFZ  a vážne ohrozuje športovú etiku a dobré meno ObFZ , môže výkonný výbor rozhodnúť o pozastavení členstva, a to aj s okamžitou účinnosťou.

 1. Pozastavenie členstva trvá až do rozhodnutia vo veci členstva na najbližšej konferencii, ak výkonný výbor svoje rozhodnutie o pozastavení členstva nezruší. Ak konferencia pozastavenie členstva nepotvrdí, pozastavenie členstva je zrušené.
 2. Člen, ktorému bolo pozastavené členstvo, stráca momentom rozhodnutia výkonného výboru

o pozastavení členstva všetky práva člena ObFZ , ktoré mu prináležia podľa týchto stanov, ak výkonný výbor nerozhodne inak. Ostatní členovia nesmú s takýmto členom udržiavať športové vzťahy,

s výnimkou plnenia povinností vyplývajúcich z týchto stanov a z bežného obchodného styku.

 1. Disciplinárna komisia môže členovi ObFZ , ktorého členstvo bolo pozastavené, uložiť aj disciplinárne opatrenie.

Článok 23 - Vylúčenie z ObFZ

 1. Člen môže byť vylúčený z ObFZ :

a) v prípade hrubého porušenia stanov a/alebo iných predpisov ObFZ , pričom za takéto hrubé  

    porušenie sa považuje najmä:

   1. ovplyvňovanie výsledku stretnutia v rozpore so zásadou fair play,
   2. korupcia (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia), ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán  alebo iný funkcionár člena alebo iná osoba v prospech člena ObFZ ,
   3. iná trestná činnosť závažnej povahy (zločin), ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán, alebo iný funkcionár člena alebo iná osoba v prospech člena ObFZ  v súvislosti s účasťou vo futbalových súťažiach riadených ObFZ ,
   4. závažné, dlhodobé alebo opakované porušenie povinnosti člena ObFZ  stanovenej predpismi ObFZ  alebo rozhodnutím príslušného orgánu ObFZ  vydaným v súlade s nimi, ktoré ohrozujú, alebo môžu vážne ohroziť princípy a vzťahy v ObFZ  alebo autoritu normatívneho systému a rozhodovacej činnosti v rámci ObFZ ,
   5. použitie dopingových látok alebo vedomá účasť na ich zneužití.

b) ak člen prestal spĺňať podmienky členstva (napr. strata bezúhonnosti, neuhradený členský príspevok),

c) z dôvodu neprihlásenia žiadneho družstva klubu do súťaže organizovanej ObFZ  alebo jeho členmi vo dvoch po sebe nasledujúcich súťažných ročníkoch.

 1. O vylúčení riadneho člena, pridruženého člena alebo čestného člena z ObFZ  rozhoduje konferencia kvalifikovanou väčšinou.
 2. Postup podľa odseku 1 písmeno a) je možný až po právoplatnom rozhodnutí orgánov príslušných

na konanie o previnení.

 1. Vylúčenie z ObFZ  nezbavuje člena vystupujúceho zo ObFZ  povinnosti vyrovnať svoje finančné alebo iné záväzky voči ObFZ ,ZsFZ, SFZ  alebo iným členom ObFZ ,ZsFZ, SFZ

Článok 24 - Riadne členstvo v ObFZ

 1. Riadnym členom ObFZ  po splnení podmienok stanovených týmito stanovami je  športový klub[7], ktorý  môže existovať v zákonom stanovenej právnej forme občianskeho združenia, vo forme obchodnej spoločnosti alebo vo forme rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie, a ktorého aspoň jedno družstvo bolo, je alebo má byť zaradené do futbalovej súťaže riadenej ObFZ  na základe územného princípu.
 2. Na konferencii ObFZ  uplatňujú jeho riadni členovia svoje práva prostredníctvom volených delegátov.
 3. K písomnej prihláške žiadateľa o riadne členstvo adresovanej ObFZ, musí žiadateľ, ktorý nie je doposiaľ členom ObFZ , povinne priložiť nasledujúce dokumenty:
  1. kópiu platných stanov alebo obdobnej zakladateľskej listiny žiadateľa, ktoré musia byť

v súlade so stanovami ObFZ ,

  1. doklad preukazujúci právnu formu žiadateľa a v prípade obchodnej spoločnosti aktuálny výpis z obchodného registra použiteľný na právne účely,
  2. doklad o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO),
  3. doklad o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) a identifikačného čísla pre daň (IČ DPH), ak boli žiadateľovi pridelené,
  4. vyhlásenie žiadateľa, že jeho právna forma a samostatná právna subjektivita mu umožňujú prijímať rozhodnutia nezávisle od súhlasu akejkoľvek tretej osoby,
  5. zoznam funkcionárov s vyznačením štatutárnych orgánov, ktoré majú právomoc vstupovať

do právne záväzných vzťahov s tretími osobami,

  1. kópiu zápisnice z ostatného zasadnutia najvyššieho orgánu,
  2. písomný záväzok žiadateľa, že bude vždy dodržiavať normy futbalového hnutia (článok 9) a rozhodnutia futbalových orgánov (článok 2 písmeno n.),
  3. podpis doložky, ktorou uzná právomoc Odvolacej komisie ObFZ (ďalej len odvolacia komisia) a odvolacej komisie SFZ, rozhodcovského súdu SFZ, rozhodcovských orgánov FIFA a Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (CAS) vo veciach týkajúcich sa členských vzťahov, stanov, uznesení a rozhodnutí športového hnutia, jeho členov a jemu podliehajúcich osôb, spolu so záväzkom využívať rozhodcovskú doložku zakladajúcu právomoc rozhodcovského súdu vo všetkých zmluvných vzťahoch s osobou podliehajúcou kompetencii ObFZ  a jeho členov a pokiaľ je to možné, zabezpečiť využívanie rozhodcovskej doložky aj v zmluvných vzťahoch, do ktorých riadny člen vstúpi mimo štruktúr ObFZ a jeho členov. Platnosť rozhodcovskej doložky je obmedzená na prípady sporov pripúšťajúcich rozhodcovské konanie podľa právneho poriadku SR,
  4. vyhlásenie žiadateľa, že sa bude zúčastňovať výhradne futbalových súťaží organizovaných ObFZ ,ZsFZ, SFZ, UEFA, FIFA alebo iných súťaží po predchádzajúcom písomnom súhlase ObFZ ,
  5. písomný záväzok žiadateľa, že dohrá súťaže aj v prípade zániku členstva a že zánikom členstva nezanikajú jeho finančné a iné záväzky, ktoré mu vznikli v čase členstva.

Článok 25 - Čestné členstvo v ObFZ

 1. Za čestného člena ObFZ  (ďalej len “čestný člen”) môže byť prijatá osoba, ktorá sa zvlášť zaslúžila o rozvoj  alebo propagáciu futbalu na území ObFZ .
 2. Návrh na prijatie za čestného člena môže konferencii predložiť predseda, iný člen výkonného výboru alebo riadny člen ObFZ .
 3. Čestný člen sa môže zúčastňovať konferencie bez práva hlasovať.
 4. Udeľovanie ďalších čestných titulov, ocenení a vyznamenaní upraví osobitný predpis schválený výkonným výborom.

Článok 26 - Práva člena ObFZ

 1. Člen ObFZ  má právo:
  1. navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v rámci ObFZ , ak tieto stanovy neupravujú inak,
  2. byť navrhnutý za kandidáta na volenú funkciu v rámci ObFZ, ak tieto stanovy   

neustanovujú inak

  1. podieľať sa na činnosti ObFZ  v rámci plnenia úloh, ktoré mu boli zverené,
  2. predkladať návrhy na zmenu stanov a iných predpisov ObFZ,  sekretárovi ObFZ, v súlade

s týmito stanovami,

  1. pripomienkovať návrhy predpisov ObFZ ,
  2. podať podnet alebo návrh do príslušnej komisie ObFZ ,
  3. požadovať informácie o záležitostiach ObFZ  prostredníctvom príslušných orgánov ObFZ ,
  4. požívať iné výhody poskytované členom ObFZ ,
  5. používať vlastný účet v rámci informačného systému  SFZ a ObFZ .
 1. Riadny člen ObFZ  má okrem práv uvedených v odseku 1 aj tieto práva:
  1. zastupovať/reprezentovať záujmy futbalového hnutia za kluby či oblasti SR,
  2. starať sa o všestranný rozvoj futbalu, najmä sa usilovať o zvýšenie jeho popularity medzi mládežou a deťmi,
  3. spolupracovať so štátnymi a samosprávnymi orgánmi na úrovni obcí, miest, okresov, krajov, oblastí a regiónov Slovenskej republiky,
  4. zastupovať spoločné záujmy svojich členov a osôb, ktoré v ňom pôsobia,
  5. vydávať vlastné vykonávacie predpisy pre ich činnosť a pre súťaže, ktoré riadia a organizujú,
  6. voliť delegátov na konferenciu ObFZ  a predkladať návrhy, ktoré majú byť súčasťou programu konferencie ObFZ .

Článok 27 - Povinnosti člena ObFZ

 1. Člen ObFZ  je povinný najmä:
  1. dôsledne dodržiavať stanovy ObFZ , ostatné predpisy a rozhodnutia orgánov ObFZ , ZsFZ, SFZ, UEFA a FIFA, osobitne rozhodcovského súdu a Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (CAS) a zabezpečiť, aby ich dodržiavali aj ich členovia a osoby podliehajúce jeho právomoci,
  2. v súlade s článkom 13  stanov ObFZ  prijať záväzok, že akýkoľvek spor súvisiaci so stanovami, predpismi, nariadeniami a rozhodnutiami ObFZ ,ZsFZ, SFZ, UEFA a FIFA bude riešiť príslušnými orgánmi ObFZ . Ak ide o spor, ktorý pripúšťa arbitrážne konanie, člen sa podriadi právomoci rozhodcovského súdu; člen je tiež povinný podriadiť sa právomoci rozhodcovských orgánov FIFA a právomoci Športového arbitrážneho súdu (CAS),
  3. písomne oznámiť  príslušnému orgánu ObFZ  všetky právne relevantné zmeny nasledujúci deň po dni, kedy nastala zmena, alebo sa o nej člen dozvedel, najmä ak ide o:
   1. zmenu v stanovách člena,
   2. zmenu v identifikačných údajoch člena,
   3. zmenu v zozname funkcionárov,
   4. zmenu v zastupovaní člena ObFZ , najmä ak ide o zmenu osoby konateľa, delegáta konferencie, štatutárneho zástupcu alebo zástupcu člena,
   5. podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo vstup do likvidácie,
   6. iné závažné právne relevantné skutočnosti, majúce vplyv na jeho členstvo v ObFZ .
  4. v súlade s rozhodnutím ObFZ , ZsFZ, SFZ, UEFA a FIFA neudržiavať žiadne športové vzťahy:
   1. so subjektmi, o ktorých bolo takto rozhodnuté zo strany SFZ, UEFA alebo FIFA,
   2. so subjektmi, ktorých členstvo v ObFZ  bolo pozastavené, alebo boli z ObFZ  vylúčení,
  5. platiť členské príspevky vo výške stanovenej rozhodnutím konferencie,
  6. platiť poplatky vo výške ustanovenej predpismi  alebo rozhodnutím príslušného orgánu ObFZ ,
  7. dodržiavať zásady lojality, čestnosti a športového správania sa fair play, boja proti dopingu,
  8. chrániť a podporovať svojím konaním a správaním dobré meno ObFZ  a slovenského futbalu.

2. Porušenie vyššie uvedených povinností zo strany člena môže viesť k uloženiu disciplinárnych opatrení podľa týchto stanov a disciplinárneho poriadku.

Článok 28 - Individuálne členstvo v ObFZ  

1.Individuálnym členom ObFZ je fyzická osoba spĺňajúca podmienky členstva podieľajúca sa na športovej, organizačnej alebo riadiacej činnosti v orgánoch a štruktúrach  ObFZ a jeho členov najmä ako hráč, tréner, rozhodca, delegát alebo iný funkcionár, registrovaná v Centrálnom registri členov SFZ vedenom v informačnom systéme slovenského futbalu (ISSF).

2. Individuálny člen nemá priame hlasovacie právo na konferencii  ObFZ. Má právo podieľať sa na činnosti ObFZ  podávať návrhy na zmenu stanov a iných predpisov ObFZ sprostredkovane cez právnické osoby (napr. obchodná spoločnosť, občianske združenie), v ktorých pôsobí alebo je ich členom.

3. Individuálne členstvo v ObFZ, vzniká momentom registrácie fyzickej osoby v Centrálnom registri členov SFZ. Registrácia je podmienkou, ktorej splnenie musí predchádzať aktívnej účasti fyzickej osoby, najmä ako hráč, tréner, rozhodca, delegát alebo funkcionár, na súťaži/podujatí organizovanom v rámci činnosti SFZ alebo jeho členov.

4. Individuálnym členom sa stáva aj hráč registrovaný v klube so sídlom mimo územia SR, ktorý bol nominovaný na podujatie reprezentačného výberu SR. Takýto hráč je individuálnym členom SFZ najmenej počas obdobia, v ktorom je členom širšieho reprezentačného výberu SR.

5. Individuálnym členom sa môže stať aj iná bezúhonná fyzická osoba ako sú uvedené v odseku 1 na základe žiadosti o registráciu za člena SFZ. Zamestnanec alebo iná osoba vykonávajúca pracovnú činnosť alebo poskytujúca službu pre SFZ alebo jeho člena na základe zmluvného vzťahu nemusí byť individuálnym členom.

6. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol v posledných piatich rokoch právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol v posledných dvoch rokoch postihnutý v disciplinárnom konaní ObFZ za závažné disciplinárne previnenie, pokiaľ odsúdenie alebo postih nebolo zahladené rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý je možné nahradiť písomným čestným vyhlásením uchádzača o členstvo v ObFZ.

7. Každý uchádzač o individuálne členstvo v ObFZ podľa odseku 5 je povinný pri podaní žiadosti o členstvo uviesť svoju príslušnosť ku konkrétnemu riadnemu alebo pridruženému členovi ObFZ, ktorý bude plniť overovaciu povinnosť vo vzťahu k údajom uvedeným uchádzačom a bude zodpovedať za aktuálnosť databázy členov, voči ktorým má overovaciu povinnosť. Overovacou autoritou môže byť aj SFZ.

8. Každý člen ObFZ môže v mesačnej lehote od podania žiadosti o členstvo podľa odseku 5 uviesť výhrady k prijatiu uchádzača za individuálneho člena. Osoby uchádzajúce sa o členstvo v ObFZ budú uvedené na webovom sídle ObFZ. Na základe výhrad závažného charakteru môže registračný orgán odmietnuť registráciu členstva v ObFZ. Inak registračný orgán zaregistruje osobu ako individuálneho člena.

9. Osobné údaje uchádzačov o členstvo v ObFZ a individuálnych členov uvedené v ich registračnom formulári budú v súlade so stanovami a ostatnými predpismi ObFZ zverejnené na webovom sídle ObFZ alebo iným obvyklým spôsobom (napr. úradná správa v tlači).

10. Hráči v školských súťažiach sa so súhlasom zákonných zástupcov stávajú dočasnými individuálnymi členmi ObFZ s časovým obmedzením na jeden rok od zapojenia sa do súťaže. Dočasné členstvo sa môže opakovane predlžovať vždy o jeden rok až do plnoletosti hráča alebo sa môže zmeniť na individuálne členstvo bez časového obmedzenia.

TRETIA ČASŤ - Orgány ObFZ

Prvá hlava - Spoločné ustanovenia o orgánoch ObFZ

Článok 29 - Všeobecné ustanovenia    

 1. ObFZ  zriaďuje na zabezpečenie plnenia svojich cieľov a úloh orgány so zastupiteľskou, výkonnou, kontrolnou, disciplinárnou, odvolacou a administratívnou právomocou.
 2. Zastupiteľským orgánom je konferencia ObFZ .
 3. Výkonnými orgánmi sú predseda  ( ďalej len „predseda“ ) a výkonný výbor ObFZ  ( ďalej len „VV“ ).
 4. Kontrolnými orgánmi sú Revízna komisia  (ďalej len “revízna komisia”) a Volebná komisia ObFZ  (ďalej len “volebná komisia”).
 5. Orgánmi pre zabezpečenie spravodlivosti sú disciplinárna komisia a odvolacia komisia ObFZ .
 6. Administratívnymi orgánmi sú sekretár, ekonomické oddelenie, odborné komisie (ďalej len “komisie”), ad hoc komisie a pracovné skupiny ObFZ .
 7. Výkon právomoci, práva a povinnosti jednotlivých orgánov ObFZ  sú bližšie upravené v príslušných predpisoch ObFZ .

Článok 30 - Konanie, rozhodovanie a zodpovednosť orgánov ObFZ  a ich členov

 1. Členom orgánu ObFZ  sa môže stať výlučne fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:
  1. spôsobilosť na právne úkony bez obmedzení,
  2. bezúhonnosť,
  3. je navrhnutý riadnym členom ObFZ ,
  4. súhlasí s kandidatúrou,
  5. je zvolený alebo menovaný do funkcie v súlade s týmito stanovami.

 

 1. Za bezúhonnú sa nepovažuje osoba, ktorá bola v posledných piatich rokoch právoplatne odsúdená

za úmyselný trestný čin, pokiaľ odsúdenie nebolo zahladené rozhodnutím príslušného orgánu. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.

 1. Členovia orgánov ObFZ  sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť v súlade so zákonom[8] s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami ObFZ  a jeho členov. Nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy určitej skupiny členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami ObFZ .
 2. Pre splnenie požiadavky náležitej odbornej starostlivosti sa vyžaduje, aby si funkcionár alebo orgán ObFZ  ku svojmu rozhodnutiu závažnejšej povahy vopred vyžiadal odborné stanovisko príslušnej komisie, ktorej agendy sa rozhodnutie týka.
 3. Ak štatutárny orgán alebo členovia orgánov ObFZ  postupovali s náležitou odbornou starostlivosťou

v dobrej viere, že konajú v záujme ObFZ  a jeho členov, alebo konali v zmysle uznesenia konferencie, nemožno voči nim uplatňovať žiadne sankcie za porušenie ich povinností. Členovia orgánov ObFZ  sú povinní konať s náležitou odbornou starostlivosťou vždy v súlade s právnymi predpismi, predpismi ObFZ  a rozhodnutiami orgánov športového hnutia v prospech ObFZ  a v jeho záujme.

 1. Pre schválenie rozhodnutí na základe hlasovania v orgánoch ObFZ  platí zásada rovnosti hlasov členov orgánu. Člen orgánu ObFZ  nemôže pri hlasovaní zastupovať iného člena toho istého orgánu. Všetci členovia orgánov ObFZ  majú jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúcim hlas predsedu  príslušného kolektívneho orgánu.
 2. Na prijatie uznesenia alebo schválenie rozhodnutia kolektívneho orgánu ObFZ je potrebná nadpolovičná  väčšina jeho členov, ak v týchto stanovách alebo inom predpise ObFZ  nie je stanovené inak.
 3. ObFZ  rešpektuje samostatnosť a nezávislosť vecného posudzovania a rozhodovania svojich orgánov

v rozsahu právomocí, ktoré im boli zverené týmito stanovami alebo inými predpismi ObFZ .

 1. V záujme efektivity činnosti orgánov ObFZ  sa osobné rokovanie orgánov zvoláva najmä vtedy, ak

z povahy prerokovávanej veci vyplýva, že nepostačuje písomné vyjadrenie členov. Osobné rokovanie orgánu je možné uskutočniť aj prostredníctvom telefonickej konferencie alebo videokonferencie.

 1. Členovia orgánov ObFZ  sa v záujme zefektívnenia činnosti ObFZ  snažia v čo najširšej miere využívať a podporovať moderné formy komunikácie ako aj zavedenie a ďalšie budovanie informačného systému slovenského futbalu.
 2. Zodpovednosť orgánov a volených funkcionárov ObFZ  je určená nasledovne:
  1. výkonný výbor a predseda zodpovedajú konferencii,
  2. volebná komisia, revízna komisia, disciplinárna komisia a odvolacia komisia zodpovedajú konferencii,
  3. sekretár zodpovedá výkonnému výboru,
  4. predsedovia a členovia ostatných komisií zodpovedajú výkonnému výboru,
  5. ostatné orgány a pracovné skupiny zodpovedajú orgánu, ktorý ich zriadil a do funkcií zvolil.

Článok 31 - Funkčné obdobie volených funkcionárov ObFZ

 1. Funkčné obdobie predsedu a ostatných členov výkonného výboru, predsedov komisií a ostatných volených orgánov ObFZ  je štyri roky, ak nejde o doplňujúcu voľbu na zostávajúce obdobie podľa odseku 8 a 9.
 2. Funkčné obdobie orgánov volených konferenciou končí zvolením nových členov týchto orgánov

na volebnej konferencii, konanej v posledných dvoch mesiacoch funkčného obdobia, najneskôr uplynutím posledného dňa mesiaca, v ktorom uplynuli štyri roky od ustanovenia  orgánu do funkcie, ak ďalej nie je stanovené inak.

 1. V záujme zabezpečenia efektívnej výmeny vedenia a kontinuity procesov riadenia činností ObFZ  sa stanovuje, že mandát členov výkonného výboru na konci funkčného obdobia končí spoločne

s mandátom predsedu. Uvedené platí obdobne aj pre predsedov a členov komisií.

 1. Predĺženie funkčného obdobia členov výkonného výboru na základe rozhodnutia výkonného výboru je neprípustné.
 2. V záujme zabezpečenia kontinuity a plynulosti procesov prebiehajúcich v rámci činností ObFZ  sa stanovuje, že predsedovia a ostatní volení alebo ustanovení členovia orgánov ObFZ  sú po uplynutí ich mandátu oprávnení naďalej vykonávať činnosť v orgánoch, ktorých boli členmi, a to až do zvolenia alebo ustanovenia nových predsedov a členov týchto orgánov.
 3. Funkcia predsedu alebo iného člena orgánu ObFZ  zaniká:
  1. vzdaním sa funkcie,
  2. uplynutím funkčného obdobia,
  3. odvolaním z funkcie oprávneným orgánom,
  4. právoplatným rozhodnutím o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony,
  5. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie alebo činnosťou v ObFZ ,
  6. právoplatným odsúdením za korupciu (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia) alebo za zločin, aj keď neboli spáchané v súvislosti s výkonom funkcie alebo činnosťou v ObFZ,
  7. smrťou.
 4. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom jeho oznámenia orgánu, ktorý je oprávnený voliť a odvolávať daného člena.
 5. Ak zanikne výkon funkcie člena voleného orgánu ObFZ  pred uplynutím jeho funkčného obdobia, môže výkonný výbor na návrh predsedu alebo iného člena výkonného výboru poveriť inú osobu výkonom funkcie namiesto dotknutého člena orgánu do najbližšieho zasadnutia orgánu oprávneného voliť člena tohto orgánu. Na najbližšom zasadnutí zvolí príslušný orgán ObFZ  nového člena orgánu ObFZ  vždy len na zostávajúcu časť funkčného obdobia, ak tieto stanovy neupravujú inak. Ak na tomto zasadnutí nebude zvolený nový člen orgánu, pokračuje poverená osoba vo funkcii až do zvolenia nového člena orgánu.
 6. Ak zanikne výkon funkcie predsedu, do času, kým konferencia nezvolí nového predsedu, právomoci predsedu dočasne vykonáva podpredseda poverený výkonným výborom. Ak žiadny podpredseda nie je zvolený,  alebo nemôže vykonávať svoju funkciu, právomoc predsedu prechádza na výkonný výbor, ktorý rozhodne o tom, kto bude vykonávať oprávnenia predsedu.
 7. Ak má podľa týchto stanov vykonať úkon, alebo prijať rozhodnutie orgán, ktorý nie je obsadený alebo nemá svojho legitímneho zástupcu vo veciach, ktoré neznesú odklad, je oprávnený konať VV, ktorý zároveň iniciuje potrebné kroky k obsadeniu orgánu. V prípade, ak je potrebné vykonať voľby

na Konferencii, všetky potrebné úkony vykoná v súčinnosti s Volebnou komisiou.

Článok 32 - Konflikt záujmov a nezlučiteľnosť funkcií

 1.  Členovia zväzových orgánov na všetkých úrovniach riadenia futbalu musia v záležitostiach klubu,  

          ktorého právomoci podliehajú, zachovávať nestrannosť.

 1. V podmienkach ObFZ platí princíp nezlučiteľností výkonu funkcie v zastupiteľskom, výkonnom, kontrolnom orgáne, ako aj nezlučiteľnosť postavenia pracovníka ekonomického oddelenia ObFZ  

s výkonom volenej funkcie na rovnakom stupni riadenia futbalu.

 1. Členovia orgánov ObFZ  volení konferenciou nemôžu byť počas trvania ich mandátu zvolení alebo inak ustanovení za delegátov na konferenciu.
 2. Výkon funkcie vo výkonnom výbore alebo členstvo v komisii je nezlučiteľné s výkonom funkcie rozhodcu na rovnakom stupni riadenia futbalu.
 3. Predsedom  revíznej komisie, disciplinárnej komisie,  odvolacej komisie, komisie rozhodcov a komisie delegátov nesmie byť funkcionár, futbalového klubu zaradeného v súťažiach riadených ObFZ ,
 4. Pokiaľ to okolnosti jednotlivého prípadu rozhodovania vyžadujú, členovia zväzových orgánov, ktorí sa môžu dostať do konfliktu záujmov, nesmú sa zúčastňovať na takomto rozhodovaní a prenechať rozhodovanie v takomto prípade na osoby nezainteresované na rozhodnutí. V prípade, ak hrozí konflikt záujmov, člen kolektívneho orgánu ObFZ  sa nesmie zúčastniť hlasovania ani rokovania tohto orgánu o otázke, v ktorej konflikt záujmu hrozí.
 5. V sporných prípadoch o existencii konfliktu záujmu rozhodne predsedajúci orgánu, o člena ktorého ide. Pri pochybnosti o existencii konfliktu záujmu osoby predsedajúceho orgánu, rozhodujú ostatní členovia dotknutého orgánu tajným hlasovaním.
 6. Fyzická osoba ani právnická osoba (vrátane holdingových a dcérskych spoločností a ich organizačných zložiek) nesmie byť spoločníkom alebo členom orgánu vo viac ako jednom klube v rovnakej súťaži, ani mať podiel na hlasovacích právach v orgánoch viac ako jedného klubu, ani iným spôsobom vykonávať kontrolu nad viac ako jedným klubom v rovnakej súťaži. Podrobnejšie tieto otázky upravuje Súťažný poriadok SFZ.

Článok 33 - Odvolanie osoby z funkcie a dočasné pozastavenie výkonu funkcie

 1. Konferencia alebo výkonný výbor môže odvolať osobu z funkcie, do ktorej ju tieto orgány zvolili v súlade s čl. 31 týchto Stanov.
 2. Návrh na odvolanie z funkcie musí byť odôvodnený a musí byť členovi výkonného výboru alebo delegátovi konferencie zaslaný písomne spolu s programom.
 3. Odvolávaná osoba má právo na verejnú obhajobu pred príslušným orgánom ObFZ .
 4. V prípade, ak voči osobe vykonávajúcej funkciu v ObFZ  bolo vznesené obvinenie zo zločinu,[9] alebo

z úmyselného trestného činu spáchaného v súvislosti s výkonom funkcie alebo činnosti v ObFZ , predseda alebo výkonný výbor bezodkladne rozhodne o pozastavení výkonu funkcie tejto osoby až do konečného rozhodnutia v trestnej veci vo vzťahu k tejto osobe.

 1. Výkonný výbor môže rozhodnúť o dočasnom pozastavení výkonu funkcie aj na základe začatého disciplinárneho konania pre závažné disciplinárne previnenie. Odsek 3 sa použije primerane.
 2. Oznámenie rozhodnutia o dočasnom pozastavení výkonu funkcie dotknutej osobe má okamžité účinky.
 3. Návrh na odvolanie z funkcie alebo dočasné pozastavenie výkonu funkcie môže podať delegát konferencie, člen výkonného výboru, vedúci sekretár, predseda odbornej komisie, alebo predseda iného orgánu ObFZ .

Druhá hlava - Konferencia ObFZ

Článok 34 - Konferencia

 1. Konferencia je najvyšším orgánom ObFZ .
 2. Konferencia môže byť riadna, mimoriadna alebo volebná.
 3. Riadna konferencia sa koná minimálne jedenkrát za kalendárny rok.
 4. Mimoriadna konferencia sa zvoláva za splnenia podmienok určených týmito stanovami.
 5. Na volebnej konferencii konanej raz za štyri roky sa uskutočňujú voľby predsedu,  ostatných členov výkonného výboru, predsedu revíznej komisie, predsedu volebnej komisie, predsedu odvolacej komisie, predsedu disciplinárnej komisie, delegátov konferencie ZsFZ za ObFZ a ostatných členov volebnej komisie.
 6. Konferencia, na ktorej sa konajú doplňujúce voľby, sa nepovažuje za volebnú konferenciu.
 7. Rokovanie konferencie vedie predsedajúci, ktorým je predseda alebo ním poverená osoba, spravidla člen výkonného výboru.
 8. Prípravu a priebeh konferencie upravuje Rokovací poriadok ObFZ  (ďalej len “rokovací poriadok”) a Volebný poriadok ObFZ  (ďalej len “volebný poriadok”).

Článok 35 - Delegáti konferencie

1.Počet delegátov Konferencie je stanovený počtom riadnych členov hrajúcich v súťažiach ObFZ ( počet klubov ObFZ ) za FK jeden delegát.           

2. Predložené oprávnenia byť delegátom konferencie s právom hlasovať budú zaznamenané          .       preukázateľným spôsobom prostredníctvom ObFZ.

3.Každý delegát má jeden hlas a všetky hlasy delegátov sú si rovné. Oprávnenie hlasovať majú výlučne  delegáti s právom hlasovať. Hlasovanie prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia je povolené. Zastupovanie viacerých delegátov jednou osobou nie je prípustné.

4. Konferencie sa môžu zúčastniť aj členovia výkonného výboru, sekretár, predsedovia komisií a iní hostia, ktorí nemajú hlasovacie právo. Účasť iných hostí je podmienená súhlasom predsedu alebo predsedajúceho konferencie.

5. O sporoch a námietkach súvisiacich s kreovaním delegátov konferencie rozhoduje volebná  komisia.

6. Na volebnej konferencii je oprávnený zúčastniť sa s hlasovacím právom delegát zastupujúci klub, ktorého A-družstvo alebo iné družstvo akejkoľvek vekovej kategórie hrá alebo má hrať v nasledujúcom súťažnom ročníku v súťaži riadenej ObFZ.  

Článok 36 - Právomoci konferencie

 1. Konferencia má v rámci ObFZ  právomoc normotvornú, kreačnú, kontrolnú a rozhodovaciu.
 2. Konferencia najmä:
  1. schvaľuje stanovy a ich zmeny,
  2. schvaľuje volebný poriadok, rokovací poriadok a ich zmeny,
  3. rozhoduje o prijatí a vylúčení riadneho člena a posudzuje nesúlad jeho stanov

so stanovami ObFZ ,

  1. rozhoduje o prijatí a vylúčení čestného člena a udelení titulu čestného predsedu,
  2. rozhoduje o výške členského príspevku a o spôsobe jeho použitia,
  3. volí a odvoláva predsedu ObFZ , 
  4. volí a odvoláva členov VV  ObFZ ,
  5. volí a odvoláva predsedu revíznej komisie ObFZ ,
  6. volí a odvoláva predsedu odvolacej komisie ObFZ ,
  7. volí a odvoláva predsedu disciplinárnej komisie ObFZ ,
  8. volí a odvoláva predsedu a členov volebnej komisie,
  9. volí delegátov ObFZ  na Konferenciu ZsFZ,
  10. schvaľuje správu o činnosti predsedu a výkonného výboru,
  11. rozhoduje o založení novej obchodnej spoločnosti s účasťou ObFZ , ako aj o vstupe ObFZ  do existujúcej obchodnej spoločnosti alebo vystúpení z nej,
  12. rozhoduje o zásadných otázkach týkajúcich sa správy majetku a hospodárenia ObFZ ;
  13. rozhoduje o reorganizácii súťaží riadených ObFZ ,
  14. rozhoduje o zániku ObFZ  dobrovoľným rozpustením a o veciach súvisiacich so zánikom združenia.
 1. Na prijatie rozhodnutia podľa čl. 36 ods.2  stanov sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých delegátov,  ak ďalej    nie je stanovené inak.
 2. Na prijatie podľa čl.36 ods. 2 bodov a, c, f, p, q je potrebná kvalifikovaná väčšina všetkých delegátov konferencie.
 3. Rozhodnutie podľa čl.36 ods.2 bod g upravuje čl.40 týchto stanov a volebný poriadok.

Článok 37 - Uznášaniaschopnosť konferencie

 1. Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná  nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať.
 2. Ak nie je konferencia v čase začatia zasadnutia uznášaniaschopná, predsedajúci konferencie odloží začiatok konferencie o jednu hodinu. Ak ani potom nie je konferencia uznášaniaschopná, predsedajúci konferencie nariadi opakované zasadnutie konferencie najneskôr do 30 dní s rovnakým programom.
 3. Ak sa počas konferencie zníži počet prítomných delegátov pod hranicu uznášaniaschopnosti, predsedajúci preruší konferenciu najviac na jednu hodinu. Ak po hodine nie je konferencia uznášaniaschopná, predsedajúci konferencie nariadi opakované zasadnutie konferencie najneskôr

do 30 dní s programom, ktorý nebol prerokovaný.

Článok 38 - Rozhodnutia konferencie

 1. Konferencia rozhoduje formou uznesenia, ktoré sa uvedie do zápisnice z konferencie.
 2. Na prijatie rozhodnutia na opakovanom zasadnutí konferencie postačuje nadpolovičná väčšina aj v tých otázkach, v ktorých by sa malo podľa týchto stanov rozhodovať kvalifikovanou väčšinou.

Pri ostatných rozhodnutiach postačuje na opakovanom zasadnutí konferencie ich schválenie jednoduchou väčšinou.

 1. Zápisnica z konferencie vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania sa zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle ObFZ  okrem prípadu, keď konferencia v odôvodnenom prípade rozhodne o nezverejnení rozhodnutia, dokumentu alebo ich časti.
 2. Spôsob hlasovania na konferencii, orgány konferencie a ostatné otázky priebehu zasadnutia konferencie neupravené v stanovách upravuje volebný poriadok a rokovací poriadok.

Článok 39 - Program riadnej konferencie

 1.  Sekretár ObFZ  zostaví program konferencie na základe návrhov výkonného výboru, riadnych členov  ObFZ  a ďalších oprávnených subjektov podľa stanov.
 2. Na návrh delegáta môže byť program konferencie pozmenený alebo doplnený na začiatku konferencie pred schvaľovaním programu, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať. Konferencia nemôže rozhodovať o bode, ktorý nie je výslovne uvedený v programe schválenom delegátmi na začiatku konferencie. V rámci bodu “Rôzne” alebo “Diskusia” môže konferencia prijímať iba odporúčania a stanoviská.
 3. Program konferencie musí obsahovať nasledujúce body:
  1. vyhlásenie o tom, že konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami,
  2. rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu,
  3. schválenie programu,
  4. voľba orgánov a pracovných komisií, ak majú byť zvolené,
  5. vystúpenie predsedu alebo ním poverených osôb,
  6. správa o činnosti ObFZ  za obdobie od predchádzajúcej konferencie,
  7. správa revíznej komisie,
  8. schválenie uznesení.

Článok 40 - Riadne voľby, doplňujúce voľby a volebná konferencia

 1. Riadne voľby do orgánov ObFZ  volených konferenciou sa vykonávajú na volebnej konferencii konanej raz za štyri roky.
 2. Pre volebnú konferenciu platia primerane ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu.
 3. Riadne voľby do orgánov ObFZ  volených konferenciou vyhlasuje volebná komisia tak, aby sa konali najskôr 60 dní pred uplynutím štyroch rokov odo dňa konania posledných riadnych volieb.
 4. Predsedu, člena  VV, predsedov revíznej, odvolacej, disciplinárnej komisie a volebnú komisiu  volia všetci delegáti konferencie. 
 5.  Z každého FK môže byť zvolený len jeden člen VV. 
 6.  Ak je navrhnutý na funkciu  len jeden kandidát , na jeho zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina.

V takomto prípade sa môže voľba uskutočniť verejne, hlasovaním. Ak kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu, uskutoční sa vzápätí druhé kolo voľby, v ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina. Ak podľa predchádzajúceho postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na túto funkciu a stanoví ich termín.

 1. Ak je na funkciu  viac kandidátov, zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov.

Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu, koná sa vzápätí druhé kolo volieb.

 1. Do druhého kola volieb postupuje kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký, najväčší počet hlasov na prvom mieste, postupujú do druhého kola len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do druhého kola.
 2. V druhom kole volieb bude zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak ani jeden

z kandidátov nezíska v druhom kole nadpolovičnú väčšinu, na zvolenie kandidáta v ďalších kolách postačuje jednoduchá väčšina hlasov, pričom do ďalších kôl postupujú kandidáti podľa rovnakého kľúča, ako v prípade postúpenia do druhého kola.

 1. Ak podľa postupu uvedeného v odsekoch 5 až 9 nebol zvolený kandidát na funkciu,  volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na túto funkciu a stanoví ich termín, ak konferencia nerozhodne o uskutočnení doplňujúcej voľby na najbližšej riadnej konferencii.
 2. Doplňujúce voľby sú voľby do orgánov ObFZ  volených konferenciou, konané mimo volebnej konferencie na zostatok ich funkčného obdobia.
 3. V doplňujúcich voľbách sú kandidáti volení v prípade predčasného zániku funkcie predchádzajúceho nositeľa funkcie alebo v prípade, keď volená funkcia nie je obsadená z iného dôvodu.
 4. Doplňujúca voľba predsedu, člena výkonného výboru, predsedu, alebo člena orgánov volených konferenciou sa spravidla uskutoční v rámci programu najbližšej riadnej konferencie.
 5. Riadne i doplňujúce voľby do orgánov ObFZ  volených konferenciou riadi volebná komisia.
 6. Prípravu a priebeh volieb na konferencii upravuje volebný poriadok a rokovací poriadok, ktoré sa primerane použijú aj pri voľbe predsedov a členov komisií.
 7. Predsedovia a členovia komisií sú volení výkonným výborom, ak tieto stanovy nestanovujú inak.

Článok 41 - Mimoriadna konferencia

 1. Výkonný výbor zvolá mimoriadnu konferenciu, ak o tom rozhodne dvojtretinová väčšina všetkých jeho členov.
 2. Mimoriadnu konferenciu je v odôvodnených prípadoch oprávnený zvolať aj predseda.
 3. Výkonný výbor je povinný zvolať mimoriadnu konferenciu, ak to navrhne:

              kvalifikovaná väčšina všetkých klubov, ktoré sú členmi ObFZ  formou petície podpísanej štatutárnymi

              orgánmi jednotlivých klubov.

 1. V návrhu na zvolanie mimoriadnej komisie sa musia uviesť body, ktoré majú byť v programe rokovania mimoriadnej konferencie.
 2. Pre mimoriadnu konferenciu primerane platia ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu.
 3. Prípravu a priebeh mimoriadnej konferencie upravuje rokovací poriadok.

Tretia hlava - Výkonný výbor ObFZ

Článok 42 - Zloženie výkonného výboru

 1. Výkonný výbor je najvyšším výkonným orgánom ObFZ pre riadenie futbalu, ktorého členov volia delegáti konferencie spôsobom stanoveným v týchto stanovách a volebnom poriadku.
 2. Výkonný výbor rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú týmito stanovami alebo inými predpismi zverené do právomoci konferencie alebo iného orgánu ObFZ.
 3. Výkonný výbor má 7 členov : je zložený z predsedu a 6 členov VV , z ktorých jeden vykonáva funkciu podpredsedu.
 4. Predsedu a členov VV volia na volebnej konferencii všetci delegáti s právom hlasovať.
 5. Voľba členov VV je upravená v čl. 40 týchto stanov.
 6. Na odvolanie predsedu alebo iného člena výkonného výboru z funkcie sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina všetkých delegátov konferencie.

Článok 43 - Práva a povinnosti členov výkonného výboru

 1. Člen výkonného výboru má právo:
  1. predložiť návrh do programu rokovania výkonného výboru,
  2. hlasovať o všetkých záležitostiach, o ktorých rozhoduje výkonný výbor,
  3.     vyjadrovať sa ku každému bodu programu a k materiálom prerokovávaným výkonným výborom,
  4. zúčastniť sa na zasadnutí komisie a pracovnej skupiny, prezentovať na ňom svoje návrhy a stanoviská v súlade s predpismi a rozhodnutiami konferencie a výkonného výboru,
  5. požiadať o zvolanie mimoriadneho zasadnutia komisie, pracovných skupín a ostatných orgánov,

v odôvodnených prípadoch, najmä ak vec neznesie odklad,

  1.     verejne vyjadrovať svoje vlastné názory na otázky futbalu pri dodržaní odseku 2 písmeno b, c, d .
 1. Člen výkonného výboru je povinný:
  1. vykonávať svoju funkciu nezištne v prospech futbalu v súlade s predpismi a rozhodnutiami ObFZ ZsFZ, SFZ, UEFA a FIFA,
  2. nesprístupňovať pred zasadnutím výkonného výboru podklady k rokovaniu výkonného výboru tretím osobám a bez súhlasu výkonného výboru alebo predsedu ani po zasadnutí výkonného výboru,
  3.    rešpektovať a vykonávať rozhodnutia prijaté výkonným výborom v súlade s predpismi ObFZ , a to bez ohľadu na to, ako hlasoval,
  4. zúčastňovať sa osobne na rokovaniach výkonného výboru, kde je ich účasť nezastupiteľná,
  5. dbať na záujmy slovenského futbalu a svojím vystupovaním a správaním na verejnosti zvyšovať kredit a postavenie slovenského futbalu, ObFZ , jeho členov a ich partnerov v spoločnosti,
  6.     zdržať sa konaní, ktoré by mohli poškodiť dobré meno slovenského futbalu a jeho predstaviteľov, ObFZ  a jeho členov alebo ich partnerov.
 2. V prípade konania, ktoré je nezlučiteľné s dodržiavaním povinností člena výkonného výboru podľa odseku 2. alebo v prípade, že sa člen výkonného výboru bez odôvodneného ospravedlnenia nebude opakovane alebo počas obdobia 6 mesiacov zúčastňovať na jeho činnosti, môže byť takýto člen

na návrh predsedu ObFZ   odvolaný z funkcie, alebo mu môže byť výkon funkcie dočasne pozastavený.

Článok 44 - Zasadnutia výkonného výboru

 1. Výkonný výbor zasadá podľa potreby, najmenej však raz za mesiac.
 2. Zasadnutia výkonného výboru zvoláva a ich priebeh riadi predseda.
 3. Ak o zasadnutie písomne požiada nadpolovičná väčšina členov výkonného výboru, alebo ak sa má rokovať o záležitostiach, ktoré spadajú do kompetencie konferencie a situácia si vyžaduje ich okamžité riešenie, je predseda povinný zvolať mimoriadne zasadnutie výkonného výboru do 7 dní od doručenia žiadosti alebo od vzniku dôvodu na zvolanie mimoriadneho zasadnutia výkonného výboru.
 4. Zaradenie konkrétneho bodu do programu zasadnutia výkonného výboru môže navrhnúť každý člen výkonného výboru a sekretár. Navrhované body do programu zasadnutia výkonného výboru členovia výkonného výboru predkladajú sekretárovi spravidla najmenej 10 dní pred konaním zasadnutia.
 5. Program zasadnutia výkonného výboru zostavuje predseda v spolupráci so  sekretárom.
 6. Program zasadnutia výkonného výboru sa zasiela členom výkonného výboru spolu s pozvánkou a materiálmi na rokovanie spravidla najmenej  3 dní pred konaním zasadnutia.
 7. Na rokovaniach výkonného výboru sa zúčastňuje bez práva hlasovať predseda revíznej komisie.
 8. Zasadnutia výkonného výboru sú neverejné.
 9. Výkonný výbor môže k jednotlivým prerokovávaným bodom programu prizvať tretie osoby, aby vyjadrili odborné stanovisko, alebo podali výkonnému výboru doplňujúce informácie, alebo zodpovedali otázky k prerokovávanej problematike. Prizvané tretie osoby nemajú hlasovacie právo.

Článok 45 - Právomoci výkonného výboru

Výkonný výbor ObFZ  :

  1. rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú týmito stanovami alebo inými predpismi zverené

do právomoci konferencie, komisií alebo iných orgánov ObFZ ,

  1. pripravuje a zvoláva zasadnutia riadnej alebo mimoriadnej konferencie,
  2. na návrh predsedu volí podpredsedu ObFZ ,
  3. schvaľuje rozpočet ObFZ  , jeho čerpanie a informuje o ňom na najbližšej konferencii ObFZ ,
  4. volí a odvoláva  členov disciplinárnej ,odvolacej a revíznej komisie,
  5. volí a odvoláva predsedov odborných komisií okrem tých, ktorých volí a odvoláva  konferencia,
  6. volí a odvoláva členov odborných komisií,
  7. usmerňuje činnosť odborných komisií spravidla prostredníctvom člena výkonného výboru

v spolupráci s príslušným predsedom komisie a  sekretárom,

  1. v prípade potreby môže rozhodnúť o zostavení ad hoc komisie alebo pracovnej skupiny,
  1. rozhoduje o schválení štatútov a predpisov komisií a pracovných skupín a o ich zmenách,
  2. rozhoduje o schválení návrhu predsedu na vymenovanie a odvolanie sekretára,
  1. rozhoduje o termínovej listine a o počte družstiev zúčastňujúcich sa súťaží priamo riadených ObFZ  
  1. schvaľuje výsledky súťaží riadených ObFZ ,
  2. schvaľuje nominačné listiny rozhodcov a delegátov súťaží riadených ObFZ ,
  3. schvaľuje poriadky ObFZ  s výnimkou rokovacieho poriadku a volebného poriadku,
  4. schvaľuje vykonávacie pokyny k stanovám a poriadkom ObFZ ,
  5. podáva záväzný výklad stanov ObFZ ,
  6. rozhoduje o bežných otázkach hospodárenia ObFZ ,
  7. zabezpečuje dodržiavanie stanov,
  8. vykonáva uznesenia konferencie,
  9. rozhoduje o dočasnom pozastavení výkonu funkcie funkcionára voleného konferenciou

do najbližšej konferencie,

  1. rozhoduje o dočasnom pozastavení výkonu funkcie z dôvodu trestného stíhania funkcionára ObFZ  až do právoplatného skončenia a jeho trestného stíhania,
  1. rozhoduje o delegovaní úloh, vyplývajúcich z pôsobnosti výkonného výboru na iné orgány ObFZ  alebo na tretie osoby,
  1. navrhuje – zástupcu ObFZ  vo VV ZsFZ, kandidátov ObFZ na volené funkcie v rámci SFZ, ZsFZ, predsedov  odborných komisií SFZ , ZsFZ ,členov revíznej, odvolacej disciplinárnej a ostatných odborných komisií SFZ, ZsFZ,

Článok 46 - Rozhodnutia výkonného výboru

 1. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov vrátane predsedu, alebo  podpredsedu.
 2. Ak vo výkonnom výbore nie sú obsadené všetky miesta, pre jeho uznášaniaschopnosť sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výkonného výboru.
 3. Výkonný výbor prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.
 4. Hlasovanie člena výkonného výboru prostredníctvom zástupcu alebo na základe splnomocnenia nie je povolené.
 5. O rozhodnutiach prijatých výkonným výborom sa vyhotovuje zápisnica.
 6. Rozhodnutia prijaté výkonným výborom nadobúdajú okamžitú účinnosť, pokiaľ výkonný výbor nerozhodne inak.
 7. Rozhodnutia výkonného výboru nemôžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami , ostatnými predpismi ObFZ, ZsFZ, SFZ, UEFA a  FIFA a rozhodnutiami konferencie.
 8. Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania sa zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle ZsFZ okrem prípadu, keď výkonný výbor

v odôvodnenom prípade rozhodne o nezverejnení rozhodnutia, dokumentu alebo ich časti. Delegáti konferencie sú oprávnení oboznámiť sa s nezverejneným rozhodnutím , dokumentom alebo ich časťou a rozhodnúť o jeho zverejnení.

 1. Pripúšťa sa elektronické hlasovanie per rollam ,ktorého postup upravuje osobitný predpis schválený VV  ObFZ .

Štvrtá hlava - Predseda ObFZ

Článok 47 - Postavenie predsedu

 1. Predseda je štatutárnym orgánom ObFZ , ktorý je oprávnený konať v mene ObFZ.
 2. Predseda je členom výkonného výboru s právom hlasovať.
 3. Predseda koná v mene ObFZ  v právnych, administratívnych a organizačných vzťahoch a je oprávnený

v mene ObFZ podpisovať písomnosti v súlade s Podpisovým poriadkom ObFZ .

 1. Predseda predsedá zasadnutiam konferencie, výkonného výboru, ako aj pracovných skupín, v ktorých bol menovaný za predsedu.
 2. V prípade nemožnosti výkonu funkcie predsedu zastupuje predsedu podpredseda.  Ak to nie je možné, právomoci predsedu vykonáva v nevyhnutnom rozsahu do najbližšej konferencie člen výkonného výboru poverený na základe rozhodnutia výkonného výboru.
 3. Predseda je oprávnený zúčastniť sa bez hlasovacieho práva na rokovaniach orgánov ObFZ, ako aj orgánov jeho členov, tým nie je dotknuté ustanovenie ods. 2.

 

Článok 48 - Právomoci predsedu

 1. Najdôležitejšími úlohami predsedu sú:
  1. vystupovať v mene ObFZ , zastupovať a reprezentovať jeho záujmy pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy, podnikateľskými subjektmi a inými subjektmi,
  2. koordinovať vzťahy so SFZ, ZsFZ ako aj vzťahy ObFZ  s ostatnými športovými organizáciami,
  3. zabezpečovať efektívne fungovanie orgánov ObFZ  za účelom naplnenia cieľov vykonávaním hlavných činností vymedzených v článku 4,
  4. prostredníctvom sekretára a ekonomického oddelenia realizovať rozhodnutia prijaté konferenciou a výkonným výborom,
  5. dohliadať na činnosť sekretariátu  a ekonomického oddelenia ObFZ .
 2. Predseda je oprávnený previesť majetok, zriadiť záložné právo, zabezpečovací prevod práva alebo vecné bremeno na majetok vo vlastníctve ObFZ , vystaviť zmenku, uzavrieť zmluvu o úvere alebo o pôžičke, prevziať dlh, alebo pristúpiť k záväzku, alebo uznať sporný záväzok ObFZ  iba po predchádzajúcom súhlase konferencie a po zabezpečení a zvážení stanoviska a odporúčania ekonomického oddelenia ,VV a revíznej komisie.
 3. Predseda je oprávnený v mene ObFZ  uzatvárať zmluvné vzťahy v hodnote nad 500,- eur až

po predchádzajúcom súhlase výkonného výboru.

 1. Predseda je oprávnený v odôvodnených prípadoch zvolať mimoriadnu konferenciu.
 2. Predseda  predkladá výkonnému výboru návrh na menovanie alebo odvolanie podpredsedu a sekretára.
 3. Predseda  je povinný vopred prerokovať svoje rozhodnutia o zásadných otázkach vo výkonnom výbore alebo v príslušných komisiách.

Piata hlava - Kontrolné orgány ObFZ

Článok 49 - Revízna komisia ObFZ

 1. Revízna komisia je nezávislým orgánom kontroly činnosti ObFZ  a jeho orgánov.
 2. Predseda revíznej komisie je volený konferenciou. Ostatných členov revíznej komisie volí výkonný výbor. Funkčné obdobie predsedu a členov revíznej komisie je štyri roky.
 3. Do pôsobnosti revíznej komisie patrí najmä:
  1. kontrolovať finančné hospodárenie s prostriedkami ObFZ , dbať o ich efektívne využívanie

v súlade so schváleným rozpočtom ObFZ , cieľmi ,úlohami  a predpismi ObFZ ,

  1. podávať na požiadanie stanovisko výkonnému výboru k dodržiavaniu efektívnosti a adresnosti finančných prostriedkov poskytnutých jednotlivým členom ObFZ ,
  2. vykonávať kontroly podľa schváleného plánu a podľa požiadaviek konferencie a výkonného výboru a na základe výsledkov kontroly vydať príslušné rozhodnutie (stanovisko, odporúčanie) k dodržiavaniu stanov a ostatných predpisov ObFZ .
 1. Pre efektívne plnenie úloh je revízna komisia oprávnená požadovať informácie, vyjadrenia, posudky a stanoviská od funkcionárov, orgánov ObFZ  a jeho členov.
 2. Ekonomické oddelenie ObFZ  na požiadanie umožnia členom revíznej komisie nazrieť do účtovných dokladov, uzatvorených zmlúv a iných dokumentov, na základe ktorých ObFZ  prevzalo na seba práva a povinnosti a poskytnú im zápisnice, uznesenia a všetky ostatné materiály zo zasadnutí výkonného výboru i ostatných orgánov ObFZ .
 3. Revízna komisia jedenkrát ročne predkladá konferencii správu o svojej činnosti, ktorá je po prerokovaní na konferencii zverejnená na webovom sídle ObFZ .

Článok 50 - Volebná komisia ObFZ

 1. Volebná komisia pripravuje a organizuje voľby orgánov ObFZ  a členov orgánov ObFZ , ktorých podľa týchto stanov volí konferencia, kontroluje priebeh týchto volieb a vyhlasuje ich výsledky.
 2. Volebná komisia tiež rozhoduje o sporoch, sťažnostiach a námietkach súvisiacich s voľbou a odvolaním orgánov ObFZ  a členov orgánov ObFZ .
 3. Volebná komisia sa skladá z predsedu a dvoch členov volebnej komisie, z ktorých jeden je podpredseda. Predsedu  ,podpredsedu a členov  volebnej komisie  volí a odvoláva  konferencia. Spôsob voľby je obsiahnutý v čl. 40 a volebnom poriadku ObFZ .
 4.  Všetci členovia volebnej komisie vrátane predsedu a podpredsedu musia byť zvolení na poslednej konferencii, ktorá  predchádza volebnej konferencii.
 5. Status, ďalšie právomoci a konanie volebnej komisie upravuje volebný poriadok ObFZ .

Šiesta hlava - Orgány zabezpečenia spravodlivosti ObFZ

Článok 51 - Disciplinárna komisia

 1. Disciplinárna komisia je prvostupňovým orgánom zabezpečenia spravodlivosti ObFZ, ktorý rozhoduje o porušení povinností vyplývajúcich z normatívneho systému ObFZ, ZsFZ, SFZ, či rozhodnutí orgánov ObFZ, ZsFZ, SFZ , za ktoré ukladá disciplinárne opatrenia.
 2. Predsedu disciplinárnej komisie volí a odvoláva konferencia. Ostatných členov komisie volí a odvoláva výkonný výbor. Funkčné obdobie predsedu a ostatných členov komisie je štyri roky.
 3. Status, ďalšie právomoci a konanie disciplinárnej komisie upravuje disciplinárny poriadok.

Článok 52 - Odvolacia komisia ObFZ     

 1. Odvolacia komisia je orgánom zabezpečenia spravodlivosti ObFZ , ktorý rozhoduje v druhom stupni

o odvolaniach voči rozhodnutiam orgánov ObFZ  prvého stupňa.

 1. Predsedu odvolacej komisie volí a odvoláva konferencia. Ostatných členov komisie volí a odvoláva výkonný výbor .Funkčné obdobie predsedu a členov komisie  je štyri roky.
 2. Odvolacia komisia na návrh člena ObFZ , ktorý preukáže právny záujem na rozhodnutí veci (ďalej len “navrhovateľ”), prerokúva a rozhoduje o:
  1. odvolaniach podaných proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie a rozhodnutiam iných komisií ObFZ ,
  2. podnetoch na preskúmanie súladu rozhodnutí a postupov orgánov na úrovni ObFZ ,
  3. iných veciach, pokiaľ to určujú stanovy alebo niektorý z predpisov ObFZ .
 3. Odvolanie alebo podnet podľa odseku 3. v II. stupni , podáva navrhovateľ orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, alebo ktorého postup sa napáda. Predseda tohto orgánu je povinný najneskôr do 7 dní od doručenia odvolania alebo podnetu spĺňajúceho všetky náležitosti (ďalej len “riadne doručenie”) postúpiť toto odvolanie alebo podnet odvolacej komisii ObFZ , ak im orgán sám v plnom rozsahu do 7 dní od ich riadneho doručenia nevyhovie. Ak orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, alebo ktorého postup sa napáda, vyhovie sám v plnom rozsahu doručenému odvolaniu alebo podnetu, predseda daného orgánu podané odvolanie alebo podnet nepostupuje odvolacej komisii ObFZ , o  čom navrhovateľa v rozhodnutí o jeho odvolaní alebo jeho podnete orgán upovedomí.
 4. Odvolanie, alebo podnet podľa odseku 3. navrhovateľ podáva predsedovi orgánu, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, alebo ktorého postup sa napáda. Ak orgán, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, nevyhovie podanému opravnému prostriedku sám, podľa druhu podaného opravného prostriedku ho predloží bez zbytočného odkladu  na rozhodnutie orgánu druhého stupňa, odvolacej komisii ObFZ   a súčasne o tom upovedomí navrhovateľa.
 5. Podnet  na preskúmanie  rozhodnutia odvolacej komisie ObFZ   ,podáva navrhovateľ odvolacej komisii  ObFZ  , ktorá rozhodnutie vydala. Predseda odvolacej komisie ObFZ  je povinný najneskôr do 7 dní

od doručenia  podnetu spĺňajúceho všetky náležitosti, postúpiť tento podnet  odvolacej komisii  SFZ, ak podnetu v plnom rozsahu nevyhovela a súčasne o tom upovedomí navrhovateľa. Ak podnetu vyhovela odvolacia komisia ObFZ   v plnom rozsahu, predseda nepostupuje podnet, odvolacej komisii SFZ, o čom navrhovateľa v rozhodnutí o podnete upovedomí.

 1. Vo veciach podľa odseku 3. je rozhodnutie odvolacej komisie ObFZ konečné. To nevylučuje uplatnenie nároku na náhradu škody, prípadne iného nároku na rozhodcovskom súde a podanie podnetu podľa bodu 6.
 2. Rozhodnutia odvolacej komisie sú záväzné pre všetkých členov ObFZ . Konanie pred odvolacou komisiou a rozhodnutie odvolacej komisie nemá vplyv na súčasné alebo následné rozhodovanie rozhodcovského súdu o tej istej otázke. Podanie návrhu na konanie pred rozhodcovským súdom nemá odkladný účinok vo vzťahu k rozhodnutiu odvolacej komisie.
 3. Funkčné obdobie členov komisie je štyri roky.
 4. Odvolacie konanie o odvolaní začína riadnym doručením odvolania alebo podnetu navrhovateľa predsedovi orgánu, ktorého rozhodnutie alebo postup sa napáda. O odvolaní alebo podnete je odvolacia komisia povinná rozhodnúť najneskôr do 30 dní a ak vec neznesie odklad, najneskôr do 14 dní od riadneho doručenia odvolania alebo podnetu predsedovi orgánu, ktorého rozhodnutie alebo postup sa napáda, ak o odvolaní alebo podnete nerozhodne orgán podľa odseku 4 sám.
 5. Konanie preskúmania začína podaním podnetu subjektom s právnym záujmom na veci, ktorým požiada o preskúmanie konania, postupu a/alebo rozhodnutia orgánu ObFZ  alebo člena ObFZ . Výsledkom konania preskúmania môže byť rozhodnutie, stanovisko, odporúčanie alebo podnet

na konanie iného orgánu ObFZ ,  jeho člena alebo na zmenu predpisov ObFZ .

 1. Podmienkou pre začatie konania vo veci v odvolacom konaní i konaní preskúmania je zaplatenie stanoveného poplatku, ak konanie nie je od poplatku oslobodené.
 2. Odvolacia komisia môže rozhodnúť vo veci formou uznesenia niektorým z nasledovných spôsobov:
  1. konanie zastaví, ak nie sú splnené podmienky na prerokovanie a rozhodnutie veci,
  2. zmení rozhodnutie orgánu prvého stupňa, ak napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu nebolo vydané v súlade so stanovami alebo predpismi ObFZ ,ZsFZ, SFZ, UEFA alebo FIFA alebo odporuje právnemu poriadku SR alebo EÚ,
  3. zruší napadnuté rozhodnutie a vráti vec so svojím stanoviskom orgánu, ktorého rozhodnutie preskúmavalo,
  4. odvolanie zamietne, ak napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu bolo vydané v súlade s predpismi ObFZ .
 3. Podrobnosti o činnosti odvolacej komisie, jej zložení, pôsobnosti, právomociach, priebehu konania, poplatkoch a spôsobe rozhodovania upravuje štatút odvolacej komisie.

Siedma hlava - Administratívne orgány ObFZ

Článok 53 - Sekretár ObFZ

 1. Sekretár je menovaný výkonným výborom na návrh predsedu a svoju funkciu vykonáva v zmluvnom vzťahu k SFZ.
 2. Sekretár najmä:
  1. koordinuje vzťahy s členmi ObFZ  a jednotlivými komisiami,
  2. pripravuje a organizačne zabezpečuje konferenciu a zasadnutia výkonného výboru ObFZ ,
  3. zabezpečuje realizáciu rozhodnutí schválených konferenciou a výkonným výborom ObFZ  

v súlade s pokynmi predsedu,

  1. zabezpečuje spracovanie a rozoslanie zápisu zo zasadnutia konferencie a výkonného výboru ObFZ  určeným subjektom a jeho zverejnenie na webovom sídle ObFZ ,
  2. vybavuje korešpondenciu ObFZ .
 1. Sekretár sa zúčastňuje bez hlasovacieho práva na rokovaniach všetkých orgánov ObFZ, ako aj orgánov jeho členov,  s právom predkladať návrhy do programu rokovania.
 2. Sekretár nesmie byť delegátom konferencie ani členom žiadneho orgánu ObFZ .

Článok 54 – Ekonomické oddelenie ObFZ     

 1. Ekonomické oddelenie zabezpečuje vedenie účtovníctva a správu všetkých finančných vzťahov ObFZ .

Ekonomického oddelenie je  viazane smernicami, organizačnými pokynmi ObFZ  a rozhodnutiami výkonného výboru, sekretára a plní zverené úlohy podľa odborných schopností, najlepšieho vedomia a svedomia.

 1. Zloženie, právomoc, pôsobnosť a organizačnú štruktúru ekonomického oddelenia schvaľuje výkonný výbor.
 2. Ekonomické oddelenie poskytuje primeranú administratívnu a organizačno-technickú podporu

pre činnosť komisií a ostatných orgánov ObFZ , ako aj pre svojich členov v súlade s predpismi ObFZ  upravujúcimi podmienky poskytnutia podpory pre ich činnosť.

Článok 55 - Odborné komisie ObFZ

 1. Na operatívne riadenie jednotlivých oblastí činností ObFZ  zriaďuje výkonný výbor odborné komisie ako svoje pomocné a poradné orgány, ktorých pôsobnosť je vymedzená v štatúte komisie.
 2. Vytváranie alebo rušenie komisií je v kompetencii výkonného výboru, ktorý pre jednotlivé komisie môže ustanoviť člena výkonného výboru ako garanta komisie, ktorý zabezpečuje komunikáciu

s predsedom komisie a koordináciu činnosti komisie podľa úloh a potrieb výkonného výboru.

 1. Vymedzenie pôsobností jednotlivých komisií, zadávanie úloh a kontrola činnosti komisií je

v pôsobnosti výkonného výboru.

 1. ObFZ  na zabezpečenie odborných činností v rámci ObFZ  môže zriadiť najmä tieto komisie:
  1. Komisia mládeže a školského futbalu,
  2. Komisia rozhodcov,
  3. Komisia delegátov,
  4. Matričná komisia,
  5. Športovo-technická komisia,
  6. Trénersko-metodická komisia,
  7. Volebná komisia.
 2. Predsedovia komisií podľa odseku 4. sú volení výkonným výborom. Návrh na predsedu komisie môže predložiť člen výkonného výboru, alebo riadny člen ObFZ  .
 3. Členov komisií volí a odvoláva výkonný výbor. Pri voľbe členov komisie výkonný výbor prihliada

k návrhom predsedu príslušnej komisie.

 1. Postavenie, právomoci, úlohy a činnosť jednotlivých komisií sú podrobnejšie upravené v štatútoch komisií a v ďalších predpisoch ObFZ .
 2. Každá komisia pracuje podľa vlastného štatútu schváleného výkonným výborom, v ktorom je upravené najmä:
  1. poslanie, pôsobnosť a úlohy komisie,
  2. zloženie komisie,
  3. zvolávanie rokovaní,
  4. rokovací poriadok, ak rokovanie komisie neupravuje spoločný rokovací poriadok,
  5. prijímanie záverov (rozhodnutie, uznesenie, stanovisko a odporúčanie),
  6. dokumentácia.
 3. Rozhodnutia komisií nemôžu byť v rozpore so stanovami, predpismi ObFZ ,ZsFZ, SFZ, UEFA, FIFA, ani

s rozhodnutiami konferencie, výkonného výboru a orgánov ObFZ ,SFZ, UEFA, FIFA.

Článok 56 - Komisie ad hoc a pracovné skupiny

 1. Výkonný výbor môže v prípade potreby vytvoriť komisiu ad hoc, alebo pracovnú skupinu, ktorá bude vytvorená na určitý čas, nie dlhší ako dva roky a pre osobitné účely.
 2. Výkonný výbor vytvára pre zabezpečenie expertných činností ad hoc komisie, schvaľuje ich štatút, vedúcich (predsedov) a členov.
 3. Výkonný výbor ustanoví predsedu a zloženie, ako aj povinnosti a ciele takejto komisie alebo pracovnej skupiny. Vytvorená komisia alebo pracovná skupina podlieha priamo výkonnému výboru alebo určenému členovi výkonného výboru.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ - Hospodárenie ObFZ

Článok 57 - Základné pravidlá hospodárenia

 1. Účtovným obdobím[10] ObFZ  je jeden kalendárny rok.
 2. Príjmy a výdavky ObFZ  sú plánované a koordinované tak, aby boli v priebehu hospodárskeho obdobia vyrovnané.
 3. Za zostavenie rozpočtu na príslušný kalendárny rok, ročných účtovných výkazov[11] ObFZ  a správy

o hospodárení zodpovedá predseda a sekretár ObFZ .

 1. Na úkony a opatrenia bezprostredne súvisiace so spravovaním majetku a finančných záležitostí  je poverený člen VV zodpovedný za ekonomiku v spolupráci s Ekonomickou komisiou.
 2. ObFZ  hospodári na základe rozpočtu na kalendárny rok, ktorý schvaľuje VV.
 3. Výkonný výbor predkladá konferencii každoročne správu o hospodárení ObFZ  za predchádzajúce účtovné obdobie.
 4. Rozpočet ObFZ , správa o hospodárení  ObFZ a účtovná závierka ObFZ sa po ich prerokovaní a schválení v príslušnom orgáne ObFZ  zverejňujú na webovom sídle ObFZ .
 5. Vedenie účtovníctva ObFZ  bližšie upravia smernice ObFZ  o vedení a spracovaní účtovníctva ObFZ .

Článok 58 - Príjmy ObFZ

 1. Príjmy ObFZ  tvoria najmä:
  1. členské príspevky,
  2. výnosy z hospodárenia s vlastným majetkom, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku a plôch na reklamné účely,
  3. výnosy z marketingových aktivít a z predaja suvenírov,
  4. príjmy z televíznych a rozhlasových práv za prenosy zo športových súťaží a športových podujatí,
  5. poplatky z prestupov športovcov,
  6. poplatky za registráciu športovcov,
  7. poplatky z činnosti komisií ObFZ ,
  8. poplatky za družstvá hrajúce v majstrovských súťažiach (základný vklad pred začiatkom súťažného ročníka), ktorých výšku stanoví výkonný výbor ObFZ ,
  9. príspevky od medzinárodných športových zväzov a medzinárodných organizácií,
  10. výnosy pokút za disciplinárne previnenia,
  11. dotácie z rozpočtu verejnej správy a granty,[12]
  12. podiel na zisku obchodných spoločností po zdanení, v ktorých je ObFZ  spoločníkom alebo akcionárom,
  13. príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti,
  14. dary a príspevky,
  15. iné príjmy.

Článok 59 - Výdavky ObFZ

 1. Výdavky ObFZ  predstavujú najmä výdavky stanovené v schválenom rozpočte v súlade s potrebami plnenia úloh ObFZ na príslušné obdobie.
 2. Výdavky ObFZ  slúžia najmä na:
  1. zabezpečenie činnosti všetkých družstiev a výberov ObFZ ,
  2. rozvoj mládežníckeho futbalu,
  3. starostlivosť o športové talenty,
  4. zabezpečenie športovania detí, žiakov a študentov,
  5. zabezpečenie organizovania športových súťaží a športových podujatí,
  6. na podporu činnosti futbalových klubov  oblastných zväzov pôsobiacich v ObFZ
  7. podporu investičných projektov ObFZ ,
  8. vzdelávanie v oblasti športu a osobitne futbalu,
  9. prevenciu a kontrolu v boji proti dopingu v športe a v boji proti nepoctivému ovplyvňovaniu výsledkov futbalových stretnutí,
  10. podporu starostlivosti o ochranu, pohodlie a bezpečnosť divákov a na prevenciu proti násiliu a neviazanosti divákov,
  11. odmeny športovcov, trénerov a ostatných členov realizačných tímov výberov ObFZ ,
  12. činnosť komisií a ďalších orgánov ObFZ ,
  13. podporu edičnej, muzeálnej a osvetovej činnosti v športe,
  14. dary a iné príspevky,
  15. všetky ostatné výdavky vynaložené pri plnení cieľov stanovených stanovami ObFZ :
   1. iné výdavky schválené konferenciou a
   1. výdavky, ktoré je výkonný výbor oprávnený vynaložiť v rámci svojej právomoci.

Článok 60 - Marketingové práva ObFZ

 1. ObFZ  je pôvodným a výlučným vlastníkom všetkých práv, vyplývajúcich zo súťaží a iných akcií, ktoré spadajú do jeho kompetencie, a to bez akýchkoľvek obmedzení v zmysle obsahu, času, miesta a právneho poriadku. Tieto práva zahŕňajú najmä všetky druhy práv k predmetom duševného vlastníctva, majetkových práv, práv na vyhotovenie zvukových, obrazových, zvukovoobrazových záznamov, práv na reprodukciu a vysielanie, retransmisiu, šírenie prostredníctvom internetu a iných elektronických sietí alebo prostredníctvom nosičov dát, využívanie v rámci databáz, šírenie na nosičoch dát, multimediálne, marketingové a promočné práva, merchandising , nehmotné práva a práva vyplývajúce zo zákona o autorskom práve a súvisiacich právach (autorský zákon).
 2. ObFZ  má výlučné právo na udeľovanie povolenia na verejný prenos, šírenie obrazových, zvukových a zvukovoobrazových záznamov, káblovú retransmisiu, vyhotovenie originálu záznamu vysielania, vyhotovenie rozmnoženiny záznamu vysielania, verejné rozširovanie originálu záznamu vysielania, alebo jeho rozmnoženiny prostredníctvom internetu, masovokomunikačných médií alebo nosičov dát z futbalových stretnutí a aktivít a akcií organizovaných alebo zastrešovaných ObFZ.
 3. Výkonný výbor rozhoduje o poskytnutí výlučnej licencie na využívanie práv uvedených v odseku 1. a 2. alebo ich časti po časovo obmedzenú dobu niektorému zo svojich členov.
 4. Rozhodovanie vo veciach podľa odseku 1. a 2. patrí do výlučnej kompetencie výkonného výboru, ktorý môže rozhodnúť o tom, či týmito právami bude disponovať výhradne ObFZ , alebo či za účelom využívania týchto práv ObFZ  založí obchodnú spoločnosť, v ktorej bude jediným spoločníkom alebo akcionárom a podiel na zisku obchodnej spoločnosti po zdanení bude použitý výlučne na plnenie zákonom vymedzených úloh[13].
 5. Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti založenej podľa odseku 4 nemôže byť prevedený na iný subjekt, ak konferencia kvalifikovanou väčšinou nerozhodne inak.

PIATA ČASŤ - Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 61 - Zánik ObFZ

 1. Každé rozhodnutie súvisiace so zrušením ObFZ  musí byť prijaté dvojtretinovou väčšinou všetkých delegátov konferencie ObFZ . Rokovanie o zrušení ObFZ  musí byť uvedené v schválenom programe konferencie.
 2. ObFZ  môže zaniknúť:
  1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
  2. právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra alebo súdu o jeho rozpustení.[14]
 3. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové prerozdelenie.
 4. V prípade zániku ObFZ  bez právneho nástupcu vykoná konferenciou určený likvidátor likvidáciu majetku ObFZ  v zmysle ustanovení § 70 a nasl. Obchodného zákonníka vo väzbe na § 13 zákona

č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 1. V prípade zrušenia ObFZ  s ustanovením právneho nástupcu prechádza všetok majetok, aktíva, pasíva, záväzky a pohľadávky z právnych vzťahov na právneho nástupcu ObFZ , ak konferencia nerozhodne inak.
 2. Pri zániku ObFZ  podľa odseku 2. písmeno b) vykoná majetkové prerozdelenie likvidátor určený ministerstvom vnútra.[15]
 3. O spôsobe prerozdelenia likvidačného zostatku rozhodne konferencia.

Článok 62 - Prechodné ustanovenia

 1. Funkčné obdobie volených funkcionárov ObFZ , ktorí vykonávajú volenú funkciu v ObFZ  ku dňu účinnosti týchto stanov, zostávajú zachované.
 2. V prípade predčasného ukončenia výkonu funkcie člena voleného orgánu, ktorý bol zvolený podľa doterajších stanov, bude na zvyšok volebného obdobia do orgánu zvolený, alebo ustanovený nový člen orgánu podľa týchto stanov.
 3. Predseda a členovia volebnej komisie budú  schválení na zasadnutí Rady ObFZ  po schválení volebného poriadku. Ich mandát skončí nasledujúci deň po volebnej konferencii.
 4. Predseda odvolacej a disciplinárnej komisie zvolený do svojej funkcie podľa doterajších stanov, bude vykonávať svoju funkciu do nasledujúcej riadnej volebnej konferencie.
 5. Všetci riadni členovia, ktorí boli členmi ObFZ  pred účinnosťou týchto stanov sa považujú za riadnych  členov ObFZ podľa týchto stanov, ak tieto stanovy nestanovujú inak.

Článok 63 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

              Stanovy Oblastného futbalového zväzu Trnava, schválené konferenciou ObFZ zo dňa17.12.2010 a sú

              zaregistrované Ministerstvom vnútra číslo spisu VVS/1-900/90-1138-4

Článok 64 - Účinnosť

Tieto stanovy rešpektujú formálnu štruktúru, základné zásady a inštitúty uvedené vo vzorových stanovách vydaných FIFA, boli prerokované a schválené na Volebnej konferencii ObFZ Trnava, dňa 29.11.2013 a nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia.